Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förbränningsteknik II, 7,5 hp

Engelskt namn: Combustion technology II

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2021-09-05 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EN094

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-03-26

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moduler:
1. Teori, 5.0 hp
2. Laborationer, 2.5 hp

Kursens övergripande mål är att ge studenterna grundläggande och fördjupade kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor kopplat till de termiska energiomvandlingsprocesserna förbränning, förgasning och pyrolys. Detta görs i teori och praktik, kopplat till processernas roll i dagens och framtidens hållbara energi- och industriella system. Kursen ger dels en fördjupning kring förbränningstekniska fenomen och tillämpningar, och dels en grundläggande introduktion kring andra termokemiska processer, såsom förgasning och pyrolys av fasta bränslen. I den teoretiska delen av kursen görs även en genomgång av de större processindustriella sektorerna av nationell relevans med vilken funktion den här typen av termiska energiomvandlingsprocesser har för dessa branscher. Ett viktigt inslag i kursen är de praktiska laborationerna, med efterföljande skriftlig rapportering, som syftar till att ge studenterna möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper och få en inblick i praktiska aspekter (t ex funktion, prestanda, utmaningar och möjligheter) kopplat till några förbrännings-/förgasningstekniska applikationer. Kursen innehåller teori och laborationer i nära anknytning till aktuell forskning och utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Teori:

-    Ingående beskriva termokemiska tekniker för energiomvandling av fasta bränslen som är relevanta för dagens och framtidens behov i ett industriellt perspektiv.
-    Förklara skillnaderna mellan förbränning, förgasning och pyrolys vad gäller processförhållanden, bränsleomvandling, gassammansättning, samt teknikernas praktiska användningsområden.
-    Redogöra för några av de huvudsakliga tekniska- och miljömässiga problem och utmaningar som kan kopplas till användning av biomassa som bränsle i termokemiska energiomvandlingsprocesser.

Laborationer:

-    Tillämpa grundläggande kunskaper inom termokemisk energiomvandling för att genomföra småskaliga experiment i laboratoriemiljö.
-    Kritiskt analysera, värdera och i skriftlig form presentera resultat från experimentella studier av termokemiska energiomvandlingsprocesser.
-    Reflektera kring förutsättningarna för hållbara termiska energiomvandlingsprocesser i ett nationellt perspektiv.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Förbränningsteknik 7,5 hp (5EN041) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och laborationer. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Laborationerna utgör ett fundamentalt inslag i kursen för att ge ökad förståelse, insikt om funktion och praktisk erfarenhet av energitekniska förbränningsprocesser, möjligheter/begränsningar och utmaningar.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och laborations-rapporter.

Modul 1 (Teori):
På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter ges omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
För betyget (3) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända och minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända och minst 65% av maxpoäng på tentamen. För betyget (5) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända och minst 80% av maxpoäng på tentamen.
 
Modul 2 (Laborationer):
Redovisning (skriftlig) av laborationer bedöms med betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. Slutbetyget utgörs av en sammanvägning av betygen på modulerna, där viktningen sker enligt 67% av
betyget på Modul 1 och 33% av betyget på Modul 2. Gängse avrundningsregler tillämpas på det sammanvägda omdömet. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform, som meddelas studenten.

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 8

Brown Robert C.
Thermochemical Processing of Biomass : Conversion into Fuels, Chemicals and Power [Elektronisk resurs]
John Wiley & Sons, Incorporated :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 1, 3, 4 och 6 Utöver ovan kursbok delas kompendier ut vid kursstart