Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupade akademiska färdigheter I, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced academic skills I

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA139

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2016-03-29

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Innehåll

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om det akademiska skrivandets förutsättningar och processer med särskilt fokus på hur man inom samhällsvetenskaplig forskning planerar och genomför ett vetenskapligt projekt. Med utgångspunkt i det egna uppsatsprojektet kommer olika aspekter av forskningsprocessen att behandlas; tidigare forskning, metodologiska överväganden och etiska aspekter. Studenten kommer under kursen att skriva en litteraturöversikt i sitt valda ämne, en övergripande metodbeskrivning samt relatera dessa metodöverväganden till adekvata forskningsetiska aspekter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupade kunskap och förståelse om socialt arbete i relation till ett eget valt forskningsområde
- självständigt relatera relevanta vetenskapsteoretiska utgångspunkter till den egna tänkta studien

Färdighet och förmåga
- självständigt kunna göra bedömningar av relevant litteratur i relation till kunskapsområdet  
- kritiskt och självständigt kunna redogöra för samt argumentera för metodologiska överväganden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- självständig kunna identifiera och värdera forskningsetiska problem samt argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden
- värdera forskningens kunskapsanspråk, dess möjligheter och begränsningar

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig, varav 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Under kursen varvas föreläsningar med aktivt och självständigt studentdeltagande. Utifrån studentens eget forskningsintresse ska en litteraturöversikt skrivas, studenten ska formulera och reflektera kring sina metodologiska överväganden vad gäller hur en presumtiv studie skulle kunna genomföras i relation till vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Till denna studie kopplas även etiska överväganden i form av en etikansökan. Kursen inleds med att studenterna skriver ett PM om sin tänkta studie som sedan seminariebehandlas. Litteraturöversikten skrivs enskilt eller i uppsatspar och seminarebehandlas vid kursens slut. Studenterna opponerar på varandras litteraturöversikt. Metod- och etikuppgifterna utgår från studenternas egna forskningsintressen och vid obligatoriska seminarietillfällen behandlas dessa frågor.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
* aktivt deltagande i obligatoriska seminarier
* utformandet av ett PM där vetenskapsteoretiska överväganden och metodval ingår
* skriftlig inlämning av en etikansökan
* individuell skriftlig uppgift i form av en litteraturöversikt samt ett opponeringsseminarium där
litteraturöversikten behandlas

För betyget G på hela kursen krävs godkänt på alla uppgifter. För betyget VG på hela kursen krävs därutöver VG den individuella skriftliga litteraturöversikten.

Student som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, så kallat omprov inom två månader. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.