Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupade akademiska färdigheter II, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced academic skills II

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 2SA138

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2016-03-29

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-10

Innehåll

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om det akademiska skrivandets förutsättningar och processer med särskilt fokus på hur man inom samhällsvetenskaplig forskning rapporterar och kontextualiserar ett vetenskapligt projekt. Under kursen får studenten fördjupa sin förståelse och sina färdigheter när det gäller att begripliggöra och kritiskt reflektera kring vetenskaplig kunskap och dess roll i samhället.

Med utgångspunkt i det egna uppsatsprojektet kommer studenten under kursen att arbeta med att översätta sina resultat till tre kontexter (målgrupper): socialt arbete som forskningsämne (forskare), socialt arbete som välfärdspolitik (allmänhet/beslutsfattare) och socialt arbete som praktik (professionellt verksamma socionomer).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten uppfylla följande kriterier:

Kunskap och förståelse
- Att inom det avgränsade forskningsområdet kunna identifiera behov av ny forskning mot bakgrund av det aktuella kunskapsläget
- Att kunna reflektera kritiskt kring en forskningsstudies bidrag och begränsningar både ur ett vetenskapligt och ett samhälleligt perspektiv

Färdighet och förmåga
- Att kunna redogöra för forskningsresultat för en vetenskaplig publik, för professionella inom socialt arbete samt för en bredare allmänhet
- Att kritiskt och självständigt kunna diskutera forskningsresultat i relation till aktuella samhällsföreteelser samt professionell praktik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- självständigt och kritiskt kunna reflektera kring vetenskapens samhällsnytta samt
forskarens roll och ansvar

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig, varav 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

I kursen varvas föreläsningar med övningar och seminarier som behandlar studenternas texter och presentationer.

Med utgångspunkt i studentens eget forskningsintresse och resultat från ett självständigt arbete (masteruppsats) ska studenten på olika sätt kommunicera, utveckla och kontextualisera sin kunskap. Detta sker genom att studenten utformar en forskningsskiss, en debattartikel samt en föreläsning. De skriftliga texterna lämnas in och seminariebehandlas. Föreläsningen ges för övriga deltagare.

Examination

Examinationen sker genom att studenten
* författar en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en forskningsskiss
* författar en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en debattartikel
* opponerar/ger feedback på en annan students uppgifter
* håller en föreläsning om sina forskningsresultat för övriga kursdeltagare
* i en skriftlig reflektion kommenterar det egna lärandet under kursen


För betyget G på hela kursen krävs godkänt på alla uppgifter. För betyget VG på hela kursen krävs därutöver VG den individuella skriftliga forskningsskissen.

Student som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, så kallat omprov inom två månader. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.