Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupning i filosofi och samhällsanalys, 15 hp

Engelskt namn: Specialization in philosophy and social analysis

Denna kursplan gäller: 2015-03-23 och tillsvidare

Kurskod: 1FL101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-04-21

Innehåll

Kursen syftar till att introducera grundläggande beslutsteori och att tillämpa riskfilosofi på ett antal samhällsfrågor utifrån denna bakgrund. Därutöver ger kursen fördjupade kunskaper på ett delområde inom filosofi och samhällsanalys.

Inom normativ beslutsteori studeras hur man bör gå tillväga för att fatta rationella beslut. Denna teori utgör standarduppfattningen för hur man bör fatta både individuella och sociala beslut under risk. Inom riskfilosofin utgör beslutsteorin ofta utgångspunkten för hur man bör förstå de fundamentala begreppen inom denna gren av filosofin: risk, risktagande och riskbeslut. Riskfilosofin utgör dock ett bredare perspektiv än beslutsteorin, med kopplingar till etisk teori, vetenskapsteori och politisk filosofi, såväl som till psykologi, nationalekonomi och ingenjörsvetenskaperna. Kursen syftar till att förklara beslutsteori och riskfilosofi för att därför ge studenterna redskap att själva ta ställning till frågor om risker.

Kursen utgörs av två moment som omfattar 7,5 hp vardera: Moment 1 Beslutsteori och riskfilosofi och Moment 2 Fördjupning. Innehåll och inriktning på moment 2 kan variera från läsår till läsår.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs
Kunskap och förståelse:
 • ha en grundläggande förståelse av beslutsteori
 • ha en grundläggande förståelse av fundamentala frågor i riskfilosofi
 • ha en fördjupad förståelse för begrepp, problem och argument inom ett delområde av området filosofi och samhällsanalys
Färdighet och förmåga:
 • kunna använda sig av beslutsteorins och riskfilosofins centrala redskap för att analysera riskproblem
 • kunna diskutera politiska och filosofiska riskproblem och ståndpunkter på ett både kritiskt och självständigt sätt
 • ha visat förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • ha visat förmåga att reflektera över och diskutera normativa problem som rör värdering av risker.

Behörighetskrav

Filosofi B, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen på moment 1 utgörs av aktivt deltagande i seminarier (0,5 hp), en skriftlig tentamen i skrivsal (3 hp) och en skriftlig inlämningsuppgift (4 hp). För skriftliga prov ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För seminarier ges betygen Underkänd och Godkänd. För godkänt seminariedeltagande krävs godkänt deltagande på samtliga seminarier på momentet.

Examinationen på moment 2 utgörs av aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Betyg på momentet sätts utifrån en helhetsbedömning av alla delar av examinationen. För skriftliga prov ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För seminarier ges betygen Underkänd och Godkänd. För godkänt seminariedeltagande krävs godkänt deltagande på samtliga seminarier på momentet.

Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov kommer erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom kommer minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift kommer stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på både skriftliga prov och seminarier. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på prov som tillsammans utgör minst 10 hp.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

Kursen läses inom kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 2

  Moment 1. Beslutsteori och riskfilosofi

  Artiklar och annat material som finns tillgängligt elektroniskt meddelas av kursansvarig.

  Moment 2. Fördjupning

  Kurslitteraturen på moment 2 beror på vilken inriktning momentet har aktuell termin.

 • Giltig från: 2015 vecka 13

  Moment 1. Beslutsteori och riskfilosofi

  Hansson Sven Ove
  Riskfilosofi : en introduktion
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 191 s. :
  ISBN: 978-91-47-10526-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Peterson Martin
  An introduction to decision theory
  Cambridge : Cambridge University Press : 2009. : x, 317 p. :
  ISBN: 0-521-71654-3 (pbk.) :
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Kompletterande artiklar tillkommer.

  Moment 2. Fördjupning

  Kurslitteraturen på moment 2 beror på vilken inriktning momentet har aktuell termin. För information se institutionens hemsida.