Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningskurs i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 30 hp

Engelskt namn: Advanced Course in Informatics with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments

Denna kursplan gäller: 2021-03-22 och tillsvidare

Kurskod: 2IN122

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2015-12-04

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-25

Innehåll

Moment 1. Datacentrerat värdeskapande, 7,5 högskolepoäng

Tillgången till stora datamängder erbjuder dagens organisationer nya sätt att lösa problem och skapa värde. Samtidigt uppstår nya utmaningar som behöver hanteras för att dessa värden ska kunna realiseras. Momentet fokuserar på olika sätt att analysera, värdera och kombinera befintliga data för att skapa verkansamhetsvärde för organisationer, och behandlar därför olika ansatser och verktyg för att generera verksamhetsvärde ur existerande data, exempelvis Business Intelligence (BI), IoT och Big Data. I momentet sätts dessa ansatser och verktyg i relation till verksamhetens övergripande målsättningar, strategier, affärsplaner och kompetenser. Under momentet kommer studenterna att praktiskt tillämpa och utvärdera ansatser och verktyg för datacentrerat värdeskapande.


Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15 högskolepoäng
Bachelor's Thesis in Informatics with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 15 credits
Momentet syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt ge övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet. Häri inbegripes förmåga att kritiskt välja och tillämpa en med hänsyn till problemet adekvat metodansats. Momentet syftar även till att ge kunskaper och färdigheter i att genomföra projekt och dokumentera arbetet i en skriftlig rapport med den vetenskapliga rapporten som förebild samt förmåga att presentera och diskutera sitt arbete. I momentet förmedlas kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och artikelskrivande inom forskarvärlden. Momentet betonar värdet av att det problem som behandlas i det självständiga arbetet är förankrat i praktisk verksamhet eller kan knytas till områden inom vilka institutionen bedriver forskning.

Moment 3. Framtidens IT-miljöer, 7,5 högskolepoäng
IT Environments of the Future, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar framtidens IT-miljöer. Under kursmomentet behandlas tre övergripande företeelser: den beredskap som är nödvändig för att möta framtidens IT-miljöer, hur framtidens IT-miljöer kan studeras med hjälp av några centrala metoder för framtidsstudier och hur framtidsvisioner om IT-miljöer i samhället kritiskt kan granskas och problematiseras.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Datacentrerat värdeskapande, 7,5 högskolepoäng

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1.    Beskriva grundläggande principer, metoder och tekniker för att generera värde utifrån existerande data.
2.    Redogöra för innehåll, bakgrund och framväxt av fenomenet Big Data.
3.    Redogöra för olika typer av data och datakällor.
Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4.    Analysera organisatoriska problem och föreslå lösningar i relation till strategi, affärsplaner och kompetenser,  baserat på tillgängliga data och datakällor.
5.    Tillämpa principer, metoder och tekniker för att skapa värde av tillgängliga data och datakällor.
6.    Analysera organisatoriska konsekvenser och utmaningar vid tillämpning av principer, metoder och tekniker för att generera värde med hjälp av tillgänglig data och datakällor.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
7.    Jämföra och värdera tillämpningar av datacentriskt värdeskapande i organisatoriska sammanhang.

 
Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Knyta frågeställning, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet.
3. Självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas.
4. Presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
5. Genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks.
 
Moment 3. Framtidens IT-miljöer, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva, analysera och presentera den egna beredskapen att arbeta med IT-miljöer.
 
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Genomföra framtidsstudier av IT-miljöer i samhället med en adekvat framtidsstudiemetod.
3. Presentera en genomförd framtidsstudie muntligt och skriftligt.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Kritiskt granska och bedöma utvecklingstendenser av framtida IT-miljöer i samhället.
5. Identifiera och formulera problem beträffande framtidsvisioner om IT-miljöer i samhället.

Behörighetskrav

Univ: För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga kurser under år 1 och 2 på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, workshops och seminarier samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Moment 1. Datacentrerat värdeskapande, 7,5 högskolepoäng
Examinationen sker i form av seminarier och individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15 högskolepoäng
Examinationen sker genom en inlämningsuppgift i form av ett PM, en inlämningsuppgift i form av en uppsats samt deltagande vid en studentkonferens. Examinationen på momentet innefattar i samtliga fall en tryckfärdig skriftlig rapport och i vissa fall också någon form av IT-artefakt och/eller digital produktion. I de fall där både en artefakt/produktion och en rapport återfinns som resultat, ligger båda till grund för det slutgiltiga betyget. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 3. Framtidens IT-miljöer, 7,5 högskolepoäng
Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på alla ingående kursmoment. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att resultatet av examensarbetet (moment 2) och ytterligare ett kursmoment bedömts som väl godkända, samt att det resterande kursmomentet bedömts som minst godkänt.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet ska skrivas av två eller maximalt tre författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är registrerad på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 12

Moment 1.

Datacentrerat värdeskapande

Marr Bernard
Big data : using SMART big data, analytics and metrics to make better decisions and improve performance
Chichester : Wiley : 2015 : ix, 246 pages :
ISBN: 978-1-118-96583-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marr Bernard
Big data in practice : how 45 successful companies used big data analytics to deliver extraordinary results
Chichester : Wiley : 2016 : xi, 308 pages :
ISBN: 9781119231387
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Moment 2.

Examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori.
2., [utök. och kompletterade]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2004 (Lund : 307, [1]s. :
ISBN: 91-44-03306-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Referenslitteratur:

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3.

Framtidens IT-miljöer

Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbild- ning – kritiska reflektioner och ”halleluja moments”
Adenling Elenor, Olsson Johanna
Högre utbildning Vol. 1, Nr. 2 December 2011, 77-88. : 2011 :
Högre utbildning Vol. 1, Nr. 2 December 2011
Obligatorisk

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1999 : 282 s. :
ISBN: 91-44-01003-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 24.

Lundblad Niklas
Fönster mot framtiden : då, nu, sedan - framtidsforskarnas bild av framtiden
1. uppl. : Uppsala : Uppsala Publ. House : 2000 : 303 s. :
ISBN: 91-7005-200-X (inb.) ; 399:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).