Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Fordonsdesignteori, 7,5 hp

Engelskt namn: Vehicle Design Theory

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID092

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen ger fördjupad teoretisk kunskap angående fordon.
 1. Fordonsteknik, produktion och design, 6 hp.
  Momentet behandlar specifika produktionsmetoder som är typiska för olika typer av transportindustri. Såväl stor- som småskaliga produktionsmetoder, liksom deras logistik, behandlas. Vidare behandlas lagstiftning och standarder för olika fordonstyper. Momentet omfattar därutöver markfordons aerodynamik, hydrodynamik samt sätt att fungera. Tillämpad designteori och fordonsidentitet presenteras.
 2. Fordonshistoria, 1,5 hp.
  Momentet omfattar såväl fordonshistoria som transportsystemens historia.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
 • beskriva traditioner och historia bakom olika typer av fordon
 • demonstrera en förståelse för de processer som ingår i fordonsutveckling
 • analysera de sociala, politiska och ekonomiska influenser som påverkar utvecklingen av ett fordon
 • omforma en given designikon från förr och anpassa den till dagens teknologiska och globala utveckling
 • argumentera för vikten av varumärkesidentitet och traditioner samt analysera förhållandet mellan evolution och revolution inom fordonsindustrin

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall därutöver ha klarat av alla tidigare masterkurser på Transportdesignprogrammet vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna redovisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs via föreläsningar, studiebesök, övningar och litteraturstudier. Om möjligt förläggs vissa delar av kursen till företag och institutioner med resurser som lämpar sig för praktiska studier inom de specifika områdena.

Examination

Examinationen sker via skriftliga och muntliga presentationer. Även färdigheter i projektarbete examineras. Uppgifter redovisas för berörda företag. Får att erhålla godkänt betyg på kursen skall studenten ha fullgjort samtliga moment och uppgifter. På varje uppgift och moment, liksom på hel kurs, är de betyg som ges antingen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Kurslitteratur

H-point - the fundamentals of car design & packaging
Macey Stuart, Wardle Geoff
2 uppl. : Design Studio Press : 2014 :
ISBN: 978-1-62465-019-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst