Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Engelskt namn: Prevention and treatment of disease and impairment: Design and evaluation of tailored physical activity and exercise

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT503

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-03-19

Innehåll

Kursinnehållet bygger på studenternas grundläggande kunskaper om funktionell anatomi, fysiologi, effekter av fysisk aktivitet/träning, mätmetoder samt teorier för beteendeförändring och motivation. Kursen fokuserar på ett kliniskt resonerande och värdering av evidens inom ovan nämnda områden med tillämpning riktad mot personer och grupper, i alla åldrar, som har olika funktionsdiagnoser och/eller är fysiskt inaktiva.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Beskriva, jämföra och tillämpa modeller för rörelseanalys.
  • Beskriva och diskutera samband mellan levnadsvanor och hälsa samt faktorer som påverkar beteendeförändring.
  • Tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder med fokus på fysisk aktivitet.
  • Beskriva, diskutera och tillämpa metoder för utvärdering av interventioner med fysisk aktivitet.
  • Designa, genomföra och utvärdera anpassad fysisk aktivitet och träning vid fysisk inaktivitet och sjukdomar (muskuloskeletala, neurologiska, hjärt- och lung-, endokrinologiska och psykiska) i alla åldrar.
  • Genomföra och värdera motiverande samtal.

Behörighetskrav

Univ: Studier vid fysioterapeutprogrammet motsvarande termin 4. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen anordnas med fördröjd studietakt (halvfart) och bygger på studerandeaktivt lärande. Delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknologi. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Sammankomsterna som är obligatoriska (4 - 5) fokuserar i huvudsak på seminarier, redovisningar, diskussioner och praktiska moment.

Examination

Examination sker i form av presentationer av praktiska moment, individuella skriftliga rapporter och en individuell skriftlig tentamen. Sammankomsterna på kursorten är obligatoriska.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Godkänd på hela kursen krävs närvaro vid obligatoriska moment, godkänt resultat på muntliga redovisningar och demonstrationer samt på skriftlig rapport och tentamen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av alla examinationer och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan proportionell uppgift anges.
Antal provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2022-06-05
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under HT22 och ett tillfälle VT23. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom VT 23. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap. 10.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Tester och mätmetoder för idrott och hälsa
Bellardini Helena, Henriksson Anders, Tonkonogi Michail, Roberts Caroline, McAlexander Jason M., Flank Håkan
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2009 : 397 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-85433-13-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kinetic control : the management of uncontrolled movement
Comerford Mark, Mottram Sarah
Rev. ed. : Chatswood, N.S.W. : Elsevier Australia : 2012 : xi, 532 s. :
ISBN: 9780729541671 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sahrmann Shirley
Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes
St. Louis, Mo. ;a London : Mosby : cop. 2002 : xiii, 460 s. :
ISBN: 0-8016-7205-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Motor control : translating research into clinical practice
Shumway-Cook Anne, Woollacott Marjorie H.
4. ed. : Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins : 2011 : 641 s. :
ISBN: 978-1-60831-018-0 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialstyrelsen: Kortversionen av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-4-13 (datum 2013-06-11). Vetenskapliga artiklar ingår