"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsekonomi A

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i företagsekonomiska problem, metoder och arbetssätt vid ledning och hantering av personal.

Moment 1. Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7.5 hp

(Introduction to Business Administration and Management of Human Resources, 7.5 ECTS)

Momentets övergripande syfte är att ge grundläggande kunskaper i de uppgifter som är kopplade till personalledning i varu- eller tjänsteproducerande organisationer och företag.

Momentet betonar hur olika strategiska, taktiska och operativa nivåer och flöden i organisationer påverkar personal och arbetslivsfrågor. Modeller vilka beaktar behovet av omvärldshantering och kravet på en god hantering av personal i varu- eller tjänste producerande organisationer och företag presenteras. Dessutom beaktas de interna relationerna mellan personalfunktionen och övriga funktioner i företaget och de krav som dessa relationer ställer på informationsöverföring, planering och organisation.

Moment 2. Redovisning och ekonomistyrning, 7.5 hp

(Financial- and Management Accounting, 7.5 ECTS)

Momentet innehåller både teoretiska och praktiska aspekter vad gäller företagets ekonomi, ledningens beslut samt den ekonomiska styrningen. En diskussion förs kring företagets kostnader med fokus på kostnader relaterade till personalfrågor. Sedan följer ett avsnitt som rör företagets rörliga och fasta kostnader för både produkter och personal. Momentet avslutas med en genomgång av nyckeltal utifrån årsredovisningar där både traditionella och personalekonomiskt relaterade nyckeltal samt personalbokslut behandlas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare