Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Företagsekonomi C - internationell praktik, 15 hp

Engelskt namn: International internship C

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare

Kurskod: 2FE219

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-08-27

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2020-10-08

Innehåll

Kursen utvecklar den studerandes förståelse för hur villkor, arbetsformer, marknadsförhållanden och andra förutsättningar påverkar organisationen. Syftet med praktikkursen är att studenten ska få möjlighet att omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i tillämpat företagsekonomiskt arbete. Studenten ska i praktiskt arbete pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter. Kursen syftar vidare till att utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra samt att integrera tidigare kunskaper och utföra kvalificerade arbetsuppgifter i en internationell miljö.

Praktikens art och svårighetsgrad planeras individuellt. Målet är att praktiken ska vara stimulerande, lärorik och utmanande. Uppgifterna kan vara av både operativ och strategisk karaktär.

Studenten ordnar själv sin praktikplats utifrån önskemål och möjligheter. Handelshögskolan måste godkänna praktikplats och praktikplan. Studenten specificerar i samråd med Handelshögskolan och representant för praktikplatsen de specifika uppgifter som praktiken medför.

Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student.

Övriga anvisningar, se Handelshögskolans hemsida för praktik.

Förväntade studieresultat

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
  • applicera inhämtade teoretiska kunskaper inom det företagsekonomiska ämnesområdet på en relevant ekonomisk verksamhet i en internationell miljö,
  • självständigt analysera och kritiskt granska en organisation verksam inom valt område
  • reflektera över hur landets kultur och ekonomiska förutsättningar påverkar organisationens sätt att organisera och bedriva sin verksamhet i en internationell kontext,
  • reflektera över sitt eget förhållningssätt i en internationell miljö
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckling av sin kompetens
  • både muntligt och skriftligt redovisa sina praktikuppgifter och sina erfarenheter av praktiken
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras att den studerande avklarat minst 120 hp inom Civilekonomprogrammet med internationell inriktning varav Företagsekonomi på  A- och, B-nivå 60 hp, Nationalekonomi 15 hp, Statistik 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Praktiken skall vara av internationell karaktär, antingen i dess innehåll eller genom att praktiken förläggs i annat land än där studenten är medborgare.

Kursen är uppdelad i följande 3 moment:
1. Förberedelser inför utsedd praktikplats. Studenten utformar en praktikplan tillsammans med praktikorganisationen och Handelshögskolan. Praktikplanen ska godkännas av Handelshögskolan innan praktikperiodens början.
2. Praktikperiod om 10 veckor, motsvarande heltid, cirka 35-40 timmar/vecka.
3. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning av praktiken i seminarieform.

Examination

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras genom en godkänd praktikplan, genomförd praktikperiod samt en individuell skriftlig rapport av analyserande karaktär. Den skriftliga rapporten lämnas in efter avslutad praktik och presenteras och seminariebehandlas muntligt. Den skriftliga rapporten och seminariet examineras på engelska.

Eventuella kompletteringar i den skriftliga rapporten ska ske efter Handelshögskolans anvisningar och inlämnas inom fyra veckor efter seminariet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som valbar kurs inom Civilekonomprogrammet med internationell inriktning. Student som sökt kursen placeras som reserv till dess att studenten på egen hand ordnat en praktikplats och fått sin praktikplan godkänd.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Praktik kan inte göras i form av egenföretagande.

Denna kurs överlappar helt eller delvis kursen 2fe035 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 52

Litteratur sökes individuellt utifrån uppdrag och fördjupningsområde.