"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7,5 hp

Engelskt namn: Collective Bargaining and the Resolving of Labour Disputes on the Labour Market

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2023-09-03 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU161

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-04

Innehåll

Kursens övergripande tema är de rättsliga instrument som finns för förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter samt för att lösa intresse- och rättstvister på arbetsmarknaden, inklusive såväl slutande av kollektivavtal som tvistelösning i domstol. Kursen behandlar på ett fördjupat plan MBL:s bestämmelser om avtals- tviste- och samverkansförhandlingar och hur dessa frågor regleras i avtal på olika nivåer på den svenska arbetsmarknaden.

Vidare behandlas på ett fördjupat plan kollektivavtalstolkning, arbetstvistlagen och de EU-förordningar och internationella konventioner som antagits för hanteringen av arbetsrättsliga tvister med internationell bakgrund. En stor del av undervisningen på kursen utgörs av seminarier och förhandlingsspel. Kursen har också beteendevetenskapliga inslag i form av bl.a. föreläsningar och övningar i konfliktlösnings-, förhandlings- och presentationsteknik. 
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:
fördjupade kunskaper om MBL:s regler om avtals-, tviste- och samverkansförhandlingar och hur dessa frågor har reglerats i avtal på den svenska arbetsmarknaden,

fördjupade kunskaper om kollektivavtalstolkning, arbetstvistlagen och de EU-förordningar och internationella konventioner som är tar sikte på arbetsrättsliga tvister med internationell bakgrund,

fördjupade kunskaper om aktuell forskning och vetenskapliga metodfrågor på området,

förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar med anknytning till de rättsområden och företeelser som studeras,

förmåga att självständigt identifiera, beskriva, analysera och lösa kvalificerade rättsliga problem med anknytning till de rättsområden som studeras,

förmåga att muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera problem med anknytning till kursens olika teman,

ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens på det område som kursen behandlar.
 
 

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp, samt Arbetsrätt 15 hp (kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom personalvetarprogrammet vari ska ingå kursen Arbetsrätt för personalvetare, 15 hp, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen T 2 – Civilrätt, 30 hp, eller motsvarande. Engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna, som är obligatoriska, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en avslutande skriftlig hemtentamen enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
b. Författande av en individuell skrivuppgift.
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande individuell, skriftlig hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna samt punkt 2, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på en sammanvägning av resultaten på den individuella skrivuppgiften och den skriftliga hemtentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodo-räknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 43

  Arbetsrättsliga förhandlingar : en handbok
  Persson Per-Olof, Öhrn Carolina
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2021] : 172 sidor :
  ISBN: 9789139023555
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edström Örjan
  Medbestämmandelagen : en kommentar
  [Stockholm] : Karnov Group : [2020] : 311 sidor :
  ISBN: 9789176106907
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar m.m som distribueras av institutionen.

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Tvistelösning i arbetsrätten : förhandling och process
  Gellner Lars, Sydolf Lars
  Stockholm : Norstedts juridik : 2005 : 350 s. :
  ISBN: 91-39-10686-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edström Örjan
  Medbestämmandelagen : en kommentar
  [Stockholm] : Karnov Group : [2020] : 311 sidor :
  ISBN: 9789176106907
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar m.m som distribueras av institutionen.

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Tvistelösning i arbetsrätten : förhandling och process
  Gellner Lars, Sydolf Lars
  Stockholm : Norstedts juridik : 2005 : 350 s. :
  ISBN: 91-39-10686-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Edström Örjan
  Medbestämmandelagen : en kommentar
  [Stockholm] : Karnov Group : [2020] : 311 sidor :
  ISBN: 9789176106907
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar m.m som distribueras av institutionen.

 • Giltig från: 2019 vecka 44

  Tvistelösning i arbetsrätten : förhandling och process
  Gellner Lars, Sydolf Lars
  Stockholm : Norstedts juridik : 2005 : 350 s. :
  ISBN: 91-39-10686-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Medbestämmandelagen : med kommentar
  Holke Dan, Olauson Erland
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 462 sidor :
  ISBN: 9789144126289
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar m.m som distribueras av institutionen.