Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förlossningskonst I, 7,5 hp

Engelskt namn: Intrapartum and Postnatal Care I

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2021-08-08 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM425

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen behandlar okomplicerad förlossning och den närmaste tiden efter, med dess fysiologiska och psykosociala processer samt relevant hälsoövervakning/vård/dokumentation gällande kvinnor och nyfödda barn. Här belyses kvinnans/parets behov av barnmorskans bemötande, stöd och närvaro i födande-processen samt introduceras icke-farmakologisk smärtlindring, olika undersökningsmetoder och handgrepp, enklare sutureringsteknik och basal Neonatal HLR. Kursen omfattar amning och anknytningsprocesser mellan föräldrar och nyfödda barn i samband med barnafödande. Tre veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förlossningsavdelning ingår där fokus ligger på att under handledning av barnmorska aktivt bistå kvinnor i födandeprocessen och tränas i att främja ett normalt förlossningsförlopp samt att omhänderta det friska nyfödda barnet. Introduktion och praktik av kvalitativ intervjuteknik med motivet att ta del av kvinnors olika upplevelser av barnafödande för att sedan tolka berättelserna i relation till olika perspektiv exempelvis etik, genus, klass och kultur.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • beskriva och förklara den okomplicerade förlossningens faser, dess fysiologiska och psykologiska processer, hälsoövervakning samt kvinnans, partnerns och barnets behov vid okomplicerad förlossning och puerperium
  • beskriva och förstå amning och anknytningsprocesser
Färdighet och förmåga
  • aktivt delta i den okomplicerade förlossningen
  • tillämpa icke farmakologiska smärtlindringsmetoder i samband med okomplicerad förlossning
  • dokumentera given vård enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och visa förståelse för exempelvis etiska, transkulturella och sociala faktorers betydelse inom förlossningsvård
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till stöd, bemötande och kommunikation i samband med okomplicerad förlossning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska och att kurserna Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp samt Gynekologisk och sexuell hälsa, 7,5 hp är genomgångna.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen med sammankomster på studieorten och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 3 veckor i förlossningsvård. Yrkesmässig handledning inom reproduktiv och sexuell hälsa kan ingå. Obligatoriska moment utgörs av deltagande i seminarier, samt förberedande praktiska metodövningar vid KTC, innehållande handläggning av den okomplicerade förlossningens olika faser är en förutsättning för att gå ut på VFU.

Undervisning på engelska kan ingå.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell skriftlig hemtentamen och individuell skriftlig inlämningsuppgift samt VFU.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM425 överlappar helt med innehållet i 3OM346
-Kursen 3OM425 ersätter kursen 3OM346

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Att stödja och stärka : vårdande vid barnafödande
Berg Marie, Lundgren Ingela
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 246 s. :
ISBN: 978-91-44-06820-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Professional ethics in midwifery practice
Foster Illysa R., Lasser Jon
Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers : cop. 2011 : xi, 268 p. :
ISBN: 9780763768805
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fosterövervakning med CTG
Ingemarsson Ingemar, Ingemarsson Eva
2., [bearb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 367 s. :
ISBN: 9789144082646
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Anknytning : om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn
Karlsson Kay, Scheutz Sofia
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2008 : 128 s. :
ISBN: 978-91-7205-582-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Amning i dag
Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
2. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2014 : 185 s. :
ISBN: 9789172059603
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Supporting women for labour and birth : a thoughtful guide
Leap Nicky, Hunter Billie
London : Routledge : 2016 : xiv, 234 p. :
ISBN: 9780415524285
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: ISBN: 978-0-415-52429-2 (pbk) ISBN: 978-1-315-67837-5 (ebk)

Barnmorskans handläggning vid normal förlossning : forskning och erfarenhet
Lindgren Helena, Rehn Margareta, Wiklund Ingela
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 106 s. :
ISBN: 978-91-44-08451-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mayes' midwifery
MacDonald Sue, Magill-Cuerden Julia
14th ed. : Edinburgh : Bailliere Tindall Elsevier : 2012 : xvii, 1017 s. :
ISBN: 9780702052330
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Neonatologi
Lagercrantz Hugo, Hellström-Westas Lena, Norman Mikael
2., utök. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 559 s. :
ISBN: 9789144096681
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lundqvist Pia
Omvårdnad av det nyfödda barnet
2., [uppdaterade och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 320 s. :
ISBN: 978-91-44-05550-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Granskär Monica, Höglund-Nielsen Birgitta
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 249 s. :
ISBN: 978-91-44-07699-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Relevanta artiklar och avhandlingar för området tillkommer. Här följer länkar till dokument som handlar om det nationella projektet om säker förlossning och omhändertagande av nyfödda barn och ersätter den tidigare och nu utgångna "State of the art" från Socialstyrelsen. De yrkesorganisationer som står bakom dessa dokument är SBF (Svenska barnmorskeförbundet), SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) och SBF (Svenska barnläkarföreningen) och uppdateras med jämna mellanrum: www.sfog.se/start/rad-riktlinjer/sfog-rad-obstetrik/ Se även aktuella ARG-grupper, ARG-dokument och aktuella riktlinjer under SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) www.barnmorskeforbundet.se/forbundet/nationella-samarbeten/projekt-saker-forlossning/ www.neohlrutbildning.se http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter%2cforlossningarochnyfodda