"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förlossningskonst I, 7,5 hp

Engelskt namn: Intrapartum and Postnatal Care I

Denna kursplan gäller: 2021-08-09 och tillsvidare

Kurskod: 3OM425

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-01-28

Innehåll

Kursen ingår i barnmorskeprogrammets obligatoriska kurser och består av grundläggande teori och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom förlossnings- och puerperalvård. Kursen behandlar okomplicerad förlossning och puerperalperiod med dess fysiologiska och psykosociala processer samt relevant hälsoövervakning/vård/dokumentation gällande kvinnor och nyfödda barn. Centrala delar i kursen är stöd och närvaro till den födande och närstående i födandeprocessen, handläggning, vård och dokumentation vid normala förlossningsförlopp. Vidare introduceras icke-farmakologisk smärtlindring, olika undersökningsmetoder och handgrepp, sutureringsteknik och basal neonatal hjärt-lungräddning (HLR). Kursen omfattar amning och anknytningsprocesser mellan föräldrar och nyfödda barn i samband med barnafödande. Två veckors VFU på förlossningsavdelning samt en vecka på BB-avdelning ingår, där fokus ligger på att under handledning av barnmorska aktivt bistå kvinnor i födandeprocessen, tränas i att främja normala förlossningsförlopp samt delta i vård av det friska nyfödda barnet. Introduktion av kvalitativ forskningsmetodik ingår i kursen samt beaktande av genus-, etik-, transkulturella och intersektionella perspektiv samt hållbarhetsaspekter på vård i samband med barnafödande och puerperalperiod.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • beskriva och förklara den okomplicerade förlossningens faser, dess fysiologiska och psykologiska processer, hälsoövervakning samt kvinnans, partnerns och barnets behov vid okomplicerad förlossning och puerperium
  • beskriva och förstå amning och anknytningsprocesser

Färdighet och förmåga

  • planera, genomföra samt utvärdera vården i den okomplicerade förlossningens faser
  • bedöma behov av, informera om och ge icke farmakologisk smärtlindring i samband med okomplicerad förlossning
  • dokumentera given vård enligt gällande lagstiftning och riktlinjer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och reflektera över etik, genus, hållbarhet och kulturella aspekters betydelse inom förlossnings- och puerperalvård
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till stöd, bemötande och kommunikation i samband med okomplicerad förlossning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kursen Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp eller motsvarande är genomgången.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen, med sammankomster på studieorten, och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande med kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier samt tre veckor VFU inom förlossnings- och puerperalvård. Yrkesmässig handledning i reproduktiv och sexuell hälsa kan ingå. Obligatoriska moment utgörs av seminarier, samt förberedande färdighetsträning. Studenten ska aktivt ha deltagit i obligatorisk färdighetsträning innan VFU kan påbörjas.

Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av individuell skriftlig salstentamen och individuell skriftlig inlämningsuppgift med tillhörande seminarium samt VFU med uppföljning med hjälp av AssCE. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.
 
Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhets direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.

- Innehållet i kursen 3OM425 överlappar helt med innehållet i 3OM346
- Kursen 3OM425 ersätter kursen 3OM346

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 32

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga, speciellt betr rapporter som utkommer på årlig basis. Kurslitteratur märkt med * kan återkomma i flera kurser inom programmet. För området relevanta artiklar och avhandlingar tillkommer.

Att stödja och stärka : vårdande vid barnafödande
Berg Marie, Lundgren Ingela
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 246 s. :
ISBN: 978-91-44-06820-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bäckenbottenutbildning - utbildningsmaterial
Bäckenbottenutbildning :
http://backenbottenutbildning.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: *

CTG-utbildning
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Neonatalföreningen :
www.ctgutbildning.se
Obligatorisk
Läsanvisning: Nätbaserad *

Professional ethics in midwifery practice
Foster Illysa R., Lasser Jon
Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers : cop. 2011 : xi, 268 p. :
ISBN: 9780763768805
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: *

Gynzone - Nätbaserad sutureringsutbildning
Gynzone :
https://my.gynzone.com/home
Obligatorisk
Läsanvisning: Studenter får inloggningsuppgifter vid kursstart. *

Trygg förlossning : en omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla
Heli Susanna, Svensson Liisa
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2017] : 184 sidor :
ISBN: 9789177410355
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: *

Anknytning : om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn
Karlsson Kay, Scheutz Sofia
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2008 : 128 s. :
ISBN: 978-91-7205-582-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Amning i dag
Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 189 sidor :
ISBN: 9789177410904
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Supporting women for labour and birth : a thoughtful guide
Leap Nicky, Hunter Billie
London : Routledge : 2016 : xiv, 234 p. :
ISBN: 9780415524285
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: ISBN: 978-0-415-52429-2 (pbk) ISBN: 978-1-315-67837-5 (ebk) E-bok tillgänglig via inloggning på universitetsbiblioteket.

Mayes' midwifery
MacDonald Sue, Magill-Cuerden Julia
14th ed. : Edinburgh : Bailliere Tindall Elsevier : 2012 : xvii, 1017 s. :
ISBN: 9780702052330
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Neonatal HLR - utbildning. Nätbaserad.
Neonatal HLR :
http://neohlrutbildning.se/
Obligatorisk
Läsanvisning: *

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: *

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: OBS! Denna bok kommer i ny upplaga aug 2021.

The handbook of Midwifery Research
Steen M, Roberts T
John Wiley & Sons, First edition : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: E-bok, tillgänglig via inloggning på Universitetsbiblioteket *

Säker förlossningsvård. Rekommendationer och råd.
LÖF. Säker förlossningsvård. :
https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-forlossningsvard/
Obligatorisk
Läsanvisning: *