Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förlossningskonst III, 15 hp

Engelskt namn: Intrapartum and Postnatal Care III

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OM428

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier om okomplicerad och komplicerad förlossnings- och puerperalvård med målsättningen att bevara det normala normalt samt en fortsatt fördjupad kunskap och handläggning om komplikationer och hur dessa ska kunna undvikas, upptäckas och minimeras. Teori varvas med praktisk träning/varierande fallövningar gällande komplicerade och akuta situationer, som exempelvis sugklocka, tångförlossning, säte, skulderdystoci etc samt undersökningsmetoder tillämpbara inom området. Kursen omfattar fortsatt fördjupad träning och handläggning av farmakologiska/icke farmakologiska smärtlindringsmetoder samt handläggning av förlossningsrelaterade rupturer och suturering. Vidare sker en fortsatt fördjupning av hur barnmorskor kan tillgodose föräldrars olika behov av stöd, närvaro och information omkring födelsen, inklusive amning/uppfödning av det nyfödda barnet. Under kursens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ökar kraven på studentens självständighet ytterligande gällande handläggning av den okomplicerade förlossningens olika faser och inom ramen för barnmorskeprogrammet ska 50 förlossningar uppnås. Vidare tränar de sig i att kommunicera och hantera komplexa och akuta situationer. Studenterna tränas i att bedöma avvikande CTG (registrering av fostrets hjärtslag och kvinnans livmodersammandragningar) samt föreslå adekvata åtgärder vid avvikande kurvor. I kursen tränar sig studenterna i vetenskapligt skrivande kopplat till barnmorskeprofessionen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • tillämpa kunskaper om och bedöma kvinnans och barnets tillstånd och behov, under och efter förlossningen, såväl vid normala som komplicerade situationer samt barnets/familjens behov under nyföddhetsperioden
Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att via yttre och inre palpation, fastställa barnets läge och nedträngande bjudning i bäckenkanalen
  • tillämpa och visa färdighetskunskaper i förebyggande av förlossningsskador samt förmåga att bedöma och suturera rupturer/episiotomier
  • bedöma och administrera farmakologisk/icke farmakologisk smärtlindring i samband med normal och komplicerad förlossning
  • tillämpa kunskaper om barnmorskans funktion och ansvar inom förlossnings- och puerperalvård
  • dokumentera given vård utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning
  • tillämpa god vård inklusive stöd, organisera och handlägga övervakning och medicinska kontroller av den födande kvinnan och barnet under normal och komplicerad förlossning samt puerperalperiod
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över egna värderingar om födande, föräldraskap och amning samt visa insikt om och förståelse gällande funktionshinder för personer med funktionsnedsättningar samt för genus, etiska, transkulturella, psykiska och olika sociala faktorers betydelse inom normal och komplicerad förlossnings- och puerperalvård
  • analysera och reflektera över sin egen förmåga till kommunikation, värderingar, förhållningssätt och handlingsberedskap inom området

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt att kursen Förlossningskonst I, 7,5 hp är godkänd och att kursen Förlossningskonst II, 15 hp är genomgången, inkluderat att den verksamhetsförlagda delen är godkänd.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs delvis nätburen med sammankomster på studieorten och motsvarar heltidsstudier.

Studierna kännetecknas av studerandeaktivt lärande/kunskapssökande, problemlösning, reflektion, kritisk analys och tillämpning av evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs 9 veckor på förlossnings- och BB-avdelning under fortlöpande handledning. Obligatoriska moment utgörs av träning vid kliniskt träningscentrum (KTC) och aktivt deltagande i seminarier. Genomförd träning vid KTC är en förutsättning för att gå ut på VFU. Yrkesmässig handledning inom sexuell och reproduktiv hälsa kan förekomma.

Undervisning på engelska kan förekomma.
 
För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift och VFU.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM428 överlappar helt med innehållet i 3OM349
-Kursen 3OM428 ersätter kursen 3OM349

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.Obligatorisk
Läsanvisning: Karlsson, Kay; Scheutz, Sofia Anknytning : om att tolka samspelet mellan föräldrar och små barn 2., [utök.] uppl. : Stockholm : Gothia, 2012 - 141 s. ISBN:978-91-7205-859-0 LIBRIS-ID:13526753

Professional ethics in midwifery practice
Foster Illysa R., Lasser Jon
Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers : cop. 2011 : xi, 268 p. :
ISBN: 9780763768805
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Amning i dag
Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
2. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2014 : 185 s. :
ISBN: 9789172059603
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Supporting women for labour and birth : a thoughtful guide
Leap Nicky, Hunter Billie
London : Routledge : 2016 : xiv, 234 p. :
ISBN: 9780415524285
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: ISBN: 978-0-415-52429-2 (pbk) ISBN: 978-1-315-67837-5 (ebk)

Barnmorskans handläggning vid normal förlossning : forskning och erfarenhet
Lindgren Helena, Rehn Margareta, Wiklund Ingela
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 106 s. :
ISBN: 978-91-44-08451-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mayes' midwifery
MacDonald Sue, Magill-Cuerden Julia
14th ed. : Edinburgh : Bailliere Tindall Elsevier : 2012 : xvii, 1017 s. :
ISBN: 9780702052330
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Neonatologi
Lagercrantz Hugo, Hellström-Westas Lena, Norman Mikael
2., utök. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 559 s. :
ISBN: 9789144096681
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde
Lindgren Helena, Christensson Kyllike, Dykes Anna-Karin
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 755 sidor :
ISBN: 9789144090054
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar och avhandlingar för området tillkommer. Här följer länkar till dokument som handlar om det nationella projektet om säker förlossning och omhändertagande av nyfödda barn. De yrkesorganisationer som står bakom dessa dokument är SBF (Svenska barnmorskeförbundet), SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) och SNS (Svenska neonatalsektionen) och uppdateras med jämna mellanrum: www.sfog.se/start/rad-riktlinjer/sfog-rad-obstetrik/ Se även aktuella ARG-grupper, ARG-dokument och aktuella riktlinjer under SFOG (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) www.barnmorskeforbundet.se/forbundet/nationella-samarbeten/projekt-saker-forlossning/ www.neohlrutbildning.se http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/graviditeter-forlossningarochnyfodda http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/graviditeter%2cforlossningarochnyfodda