"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forntid i Norden, 7,5 hp

Engelskt namn: Ancient Scandinavia

Denna kursplan gäller: 2021-04-26 och tillsvidare

Kurskod: 1AR077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-07

Innehåll

Kursen introducerar Nordens förhistoria med början i slutet av den senaste istiden och fram till vikingatiden. Variation och förändring i forntida materiell kultur, fornlämningstyper och forntida livsmiljöer behandlas liksom olika tolkningar av forntida levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande källmaterial och forskningsmetodern beträffande forntida nordiska människors levnadssätt och livsmiljöer, 
  • redogöra för de mest inflytelserika tolkningarna och perspektiven beträffande variation i levnadssätt och livsmiljöer hos forntida människor i Norden, 
  • redogöra för forntidens roll för senare tiders uppfattningar om kulturarv och populära föreställningar om de nordiska länderna.

Färdighet och förmåga

  • tydligt kommunicera akademisk kunskap, både muntligt och skriftligt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • förstå komplexiteten i långvariga forntida processer där miljömässiga, tekniska, samhälleliga och kulturella förändringar har samverkat i Norden, 
  • förstå och hantera vikten av etiska och källkritiska tillvägagångssätt inom forskning och forskningskommunikation som berör forntiden, samt inom historiebruk av kunskap om forntiden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen hålls på engelska och består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuellt arbete. När deltagande på föreläsningar eller övningar är obligatoriskt, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta specifikt i schemat. Vid frånvaro vid obligatoriskt tillfälle tillhandahålls kompletterande uppgifter av läraren.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i obligatoriska seminarier och individuella skriftliga tentamina. Gruppuppgifter (seminarier) betygssätts med alternativen Godkänd eller Underkänd. Individuella skriftliga uppgifter och tentamina betygsättas med alternativen Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. För att klara kursen med minst betyget Godkänd krävs att alla obligatoriska gruppuppgifter samt den individuella skriftliga uppgiften har getts betyget Godkänd. För att få betyget Väl godkänd på ett moment krävs att betyget alla gruppuppgifter har getts betyget Godkänd, samt att den individuella skriftliga uppgiften har getts betyget Väl godkänd. Betygsättningen görs av examinator utsedd av Humanistisk fakultet vid Umeå universitet. 

Studenten ges fem tillfällen att tentera ett enskilt prov. Studenter som inte har fått godkänt betyg efter den första tentamen har rätt till en andra tentamen inom två månader. Övriga tillfällen till omprov ges antingen vid s.k. uppsamlingstentamenstillfällen eller nästa gång kursen erbjuds. Registrerade studenter har rätt att examineras på gällande kursplan upp till två år efter första registreringsdatum. Den som har godkänts på ett prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. 

Studerande som vid två tillfällen har underkänts på ett prov har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, såvida inte särskilda skäl talar emot detta.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 45

Forntid i Norden

Price T. Douglas
Ancient Scandinavia [Elektronisk resurs] : an archaeological history from the first humans to the Vikings
New York : Oxford University Press : cop. 2015 : PDF (xx, 494 s.) :
Online access for UMUB
ISBN: 9780190231989
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Core Overview Text Sid 31-377

The Viking world [Elektronisk resurs]
Brink Stefan, Price Neil S.
London : Routledge : 2008 : xxii, 717 p. :
ISBN: 9780203412770 (electronic bk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Additional Reading Sid 11-22, 32-48, 67-76, 94-125, 140-158, 193-203, 274-280, 341-349, 368-378, 411-433, 439-484, 496-561, 621-628, 645-674.

Cummings Vicki
The anthropology of hunter-gatherers : key themes for archaeologists
London : Bloomsbury Academic : 2013 : 163 pages :
ISBN: 9781780932026
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Additional Reading sid 1-163 Finns gratis online här https://www-taylorfrancis-com.proxy.ub.umu.se/books/mono/10.4324/9781003086833/anthropology-hunter-gatherers-vicki-cummings

Ekholm Therese
Mesolithic Settlement in Northernmost Sweden. Economy, Technology, Chronology
Fennoscandia Archaeologica 2016, vol. 33 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Additional Reading sid 5-26

Forsberg Lars
The spread of new technologies in Early Fennoscandia. A view without borders
CAS (Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters) : 2010 :
Online:
Obligatorisk
Läsanvisning: Additional Reading Sid 1-7

Hunters in transition [Elektronisk resurs] : an outline of early Sámi history
Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar
Leiden : BRILL : 2013 : 1 online resource (416 p.) :
Online access for UMUB
ISBN: 9789004252554
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Additional Reading

The Agrarian History of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 [Elektronisk resurs]
Morell Mats, Myrdal Janken
Nordic Academic Press : 2015 :
Omslagsbild
ISBN: 9789187121104
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst