Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskning inom matematiska vetenskaper, 7,5 hp

Engelskt namn: Research in the Mathematical Sciences

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 5MA200

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Matematisk statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-24

Innehåll

Kursen är en introduktion till matematikstudier på avancerad nivå och forskningsmatematik. Ett mål med kursen är att studenterna ska lära sig att läsa och smälta matematik på avancerad nivå och forskningsmatematik, i vilket ingår att planera sin bakgrundsläsning ur ett forskningsperspektiv, och att presentera relevant material skriftligt och muntligt, i olika sammanhang och på olika nivåer. Kursen omfattar också behandling av rådande konventioner och praxis i matematikforskning och tillämpad matematik, relevanta etiska frågor som knyter an till dessa konventioner, samt verktyg för att reflektera kritiskt över de etiska frågorna.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • diskutera konventioner och praxis inom matematik på avancerad nivå och forskningsmatematik
Färdighet och förmåga
  • läsa forskningsartiklar i matematik, identifiera bevisens huvudsakliga argumentationsstruktur och förstå dem på en övergripande nivå
  • presentera forskningsmatematik och matematik på avancerad nivå i skriftlig och muntlig form, i olika sammanhang och på olika nivåer
  • identifiera relevanta källor för forskningsproblem eller forskningsartiklar, värdera deras betydelse, och beskriva i vilken ordning och med vilket fokus de lämpligen läses
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt reflektera över konventioner och praxis inom forskning i matematik och inom tillämpad matematik, och de etiska frågeställningar detta ger upphov till
  • identifiera nödvändig bakgrundskunskap och teknisk färdighet för att angripa texter inom matematik på avancerad nivå och forskningsmatematik samt forskningsproblem, och hur dessa kan uppnås

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 30 högskolepoäng i matematik, minst 7,5 högskolepoäng i matematisk statistik och minst 7,5 högskolepoäng i programmeringsmetodik, eller motsvarande. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter och aktivt deltagande vid seminarier. För kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). För godkänt betyg på kursen krävs godkänt omdöme på alla delar av examinationen. För betyg Väl Godkänd på kursen krävs dessutom omdömet Väl Godkänd på minst 75 % av de examinerande uppgifter där omdömen U/G/VG tillämpas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.