Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Forskning och utvecklingsarbete i skolan 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Research and development in school 1

Denna kursplan gäller: 2016-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 6ES071

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-06-10

Innehåll

Kursen behandlar skolforskning och vetenskaplig metod i praktiknära skolforskning, vilket inbegriper forskningsmetodik och litteraturstudier inom den studerandes verksamhetsområde. Kursen riktar sig till erfarna lärare med intresse för att arbeta med skolans utveckling och praktiknära studier. Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av den praktiknära skolforskningens roll i skolan, med utgångspunkt i den magisterstuderandes yrkespraktik. Vetenskapliga perspektiv, etiska frågor och kritiska förhållningssätt i relation till praktiknära skolforskning berörs. Kursen avslutas med att den magisterstuderande tar fram en projektskiss, som också presenteras muntligt inom den egna skolan/verksamhet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:
  • relatera utbildningsvetenskaplig forskning till den egna praktiken
  • kritiskt förhålla sig till forsknings- och utvecklingsarbete i skolan
  • redogöra för grundläggande vetenskapliga metodologier och begrepp
  • självständigt identifiera och formulera problemställningar i relation till den egna praktiken samt
  • muntligt presentera den egna problemställningen för andra berörda än kursdeltagarna.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst fyra års lärarerfarenhet efter avlagd examen, omfattande minst halvtid, vilket ska styrkas genom intyg. Dessutom krävs lärarlegitimation vilket ska styrkas genom intyg.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs på 25 procents studietakt (motsvarande cirka tio timmar i veckan) och möjliggör att kursen kan integreras med yrkespraktiken. Kursen består av föreläsningar, seminarier, workshops och individuella uppgifter samt genomförande och presentation av en rapport. Studieort är Piteå och obligatoriska fysiska träffar förekommer på kursen om inte annat anges. Kursen bedrivs med stöd av informations- och kommunikationsteknik.

Examination

Den studerandes kunskaper prövas både muntligt och skriftligt, såväl enskilt som i grupp. Examination baserar sig på skriftliga produktioner samt deltagande i seminarier via digitala medier. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Den studerande har rätt att examineras upp till två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos prefekten vid institutionen för Estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kursen ges som en del av ett kurspaket om 60 hp (magisterutbildning). 30 av dessa 60 hp är möjliga att tillgodoräkna ifall den studerande tidigare har examinerats på avancerad nivå. Vi frågor om tillgodoräknande kontakta studieadministratör vid kursansvarig institution.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 30

Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 165 s. :
ISBN: 978-91-44-05475-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Brante Thomas
Den professionella logiken : hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 384 s. :
ISBN: 9789147097609
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gustavsson Bernt
Kunskapsfilosofi : tre kunskapsformer i historisk belysning
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2000 : 263, [1] s. :
ISBN: 91-46-17648-9 (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Thurén Torsten
Vetenskapsteori för nybörjare
2. uppl. : Liber : 2007 : 152 s. :
ISBN: 978-91-47-08651-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mattsson Matts
Stenar under vattenytan : forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 106 s. :
ISBN: 91-44-01838-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Wennergren Ann-Christin
Vägar till en skola på vetenskaplig grund
Didaktisk tidskrift, 20 (4) : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 207-230

Kroksmark Tomas
De stora frågorna om skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 455 s. :
ISBN: 9789144068671
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lindholm Yvonne
Den bångstyriga skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 233 s. :
ISBN: 9789144066462
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Se skolan : forskningsmetoder i pedagogiskt arbete
Rönnqvist Carina, Vinterek Monika
Umeå : Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet : 2008 : 226 s. :
Se skolan - Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete - Umeå School of Education - Umeå universitet
ISBN: 978-91-7264-598-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2011 :
God forskningssed
Obligatorisk