Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsdesign och metodologi, 15 hp

Engelskt namn: Research Design and Methodology

Denna kursplan gäller: 2017-09-25 och tillsvidare

Kurskod: 2KG102

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2014-03-14

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-27

Innehåll

Kursen ger en fördjupad insikt i hur vetenskapliga studier planeras och formuleras. Kursen syftar till att studenterna ska få en praktisk förståelse för hur man vetenskapligt går till väga för att designa en genomförbar studie. Förutom att inkludera hur resten av studien följer på forskningsfrågan är forskningsetik och objektivitet, samt teori och vetenskapsteori som sätt att förstå det vi studerar viktiga teman. Dessutom behandlas hur en vetenskaplig text struktureras och hur man argumenterar med hjälp av vetenskapliga texter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna;
Kunskap och förståelse
1. redogöra för hur en forskningsstudie är upplagd och motivera dess ingående delar
2. förstå och redogöra för förhållandet mellan forskningens upplägg, objektivitet och vetenskaplighet
3. förstå sambandet mellan valet av forskningsfråga, teori och metod samt vilket resultat och slutsatser analysen ger vid hand
4. förstå hur man kan diskutera och argumentera med hjälp av akademiska texter
Färdighet och förmåga
5. kunna designa en vetenskaplig studie utifrån ett forskningsetiskt förhållningssätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. diskutera och presentera egna och andra studiers upplägg och förhålla sig kritiskt gentemot val av studieupplägg såväl muntligt som skriftligt

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning genomförs som föreläsningar och i seminarieform. Seminarier är obligatoriska och studenterna presenterar och diskuterar olika texter enligt lärarnas anvisningar. Kursen ges på engelska..

Examination

Examinationen består dels av aktivt deltagande i examinerande seminarier och inlämnande av skriftliga arbetsuppgifter, dels av muntlig tentamen. På dessa arbetsuppgifter och seminarier ges något av betygen A – FX.

Examinationen av seminarier tar hänsyn till seminariedeltagande, seminariepresentationer, och skriftliga inlämningsuppgifter. Varje seminarium bedöms. Kursen avslutas med en muntlig tentamen. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Examinationen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan ej överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.  I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6, kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. Blankett för tillgodoräknande http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 39

Veal Anthony James
Research methods for leisure and tourism : a practical guide
4th ed. : Harlow, Essex, England : Prentice Hall : 2011 : 592 s. :
ISBN: 9780273717508 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Methods in human geography [Elektronisk resurs] : a guide for students doing a research project
Flowerdew Robin, Martin David
2. [extended] ed. : Harlow : Prentice Hall : 2005 : xxiii, 366 s. :
ISBN: 9781405898416
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer.