Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningskommunikation, 9 hp

Engelskt namn: Research Communication

Denna kursplan gäller: 2014-01-13 och tillsvidare

Kurskod: 1LI045

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-02-06

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2013-05-20

Innehåll

Kursen behandlar hur man skriver och värderar vetenskapliga arbeten. Kursen tränar ett vetenskapligt arbetssätt, dels genom övningar i att analysera och värdera vetenskaplig metodik, dels genom utarbetandet av en vetenskaplig uppsats som belyser problemställningar inom lingvistik/logopedi. Kursen består av följande moment:

Moment 1. Forskningsprocessen (The Research Process), 4 högskolepoäng
  • forskningsprocessens delar
  • vetenskaplig metod
  • granskning och värdering av vetenskapliga arbeten

Moment 2. Projektarbete (Research Project), 5 högskolepoäng
  • litteratursökning
  • sammanställning av forskningsresultat
  • planering av en empirisk undersökning

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten:
- ha kunskap om forskningsprocessens delar
- kunna använda relevanta metodologiska kriterier för att värdera lingvistiska/logopediska undersökningar
- kunna söka och värdera vetenskapliga referenser inom lingvistik/logopedi
- kunna identifiera och bearbeta en lingvistisk/logopedisk problemställning med hänsyn till relevant teori och metod
- kunna presentera och diskutera vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt

Behörighetskrav

Godkända kurser inom Logopedprogrammet: Lingvistik för logopedi, Experimentell fonetik och Statistik och metod.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner, seminarier och handledning i grupp och/eller individuellt. Uppnående av de förväntade studieresultaten förutsätter aktivt deltagande i undervisningen samt aktivt eget arbete.

Examination

Examination på moment 1 sker genom aktivt deltagande i seminarier.
Moment 2 examineras genom en skriftlig uppsats samt seminarium kring uppsatsen.

På varje moment liksom på hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska examinerande uppgifter är godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle (se universitetets regelsamling). Studerande har rätt att avlägga prov enligt den kursplan som gällde vid registreringstillfället under maximalt två år. Studerande har rätt att avlägga prov maximalt fem gånger. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Tillgodoräknande av andra studier prövas individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). Negativt beslut om tillgodoräknande kan överklagas (se tillgodoräknandeordningen).

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 3

Backman J.
Rapporter och uppsatser.
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 213 s. :
ISBN: 91-44-00417-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album