Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningskommunikation, 9 hp

Engelskt namn: Research Communication

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1LI045

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-02-06

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-10-22

Innehåll

Kursen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som studenterna har utvecklat under kursen Experimentell lingvistik. I kursen behandlas
 • grundläggande metoder för experimentella studier av språkproduktion och språkförståelse
 • vetenskaplig literacy
 • genomförande av en empirisk undersökning
 • skriftlig sammanställning och muntlig presentation av egen forskning
 • värdering av andras forskning samt andras vetenskapliga kommunikation

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Forskningsprocessen i praktiken (The Research Process in Practice), 3 hp

För godkänd delkurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • uppvisa kunskap om forskningsprocessen i praktiken
Färdighet och förmåga
 • kunna formulera ett syfte och forskningsfråga för en experimentell studie
 • kunna utföra ett experiment i forskningsteam  
 • kunna dokumentera forskningsprocessen
 • kunna hantera ovisshet i forskningsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa ett professionellt förhållningssätt i genomförandet av ett vetenskapligt projekt i samverkan med andra.
Delkurs 2. Att kommunicera forskning (Communicating Research), 6 hp

För godkänd delkurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse  
 • visa förståelse för betydelsen av tydlig kommunikation i forskningssammanhang
Färdighet och förmåga
 • kunna bearbeta och skriftligt presentera en lingvistisk/logopedisk problemställning med hänsyn till relevant teori och metod
 • kunna presentera och diskutera egna vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt i enlighet med akademiska konventioner
 • kunna ge relevant formativ återkoppling på vetenskapliga presentationer, muntligt och skriftligt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 •    visa ett professionellt förhållningssätt i kommunikationen av ett vetenskapligt projekt i samverkan med andra.

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-4 samt genomgångna kurser i termin 5 eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av lektioner, seminarier och handledning. Delkurserna löper parallellt under kursperioden.

Examination

Delkurs 1
Examination sker genom tre skriftliga gruppuppgifter under kursens gång.

Delkurs 2
Examination sker löpande genom individuella seminarieuppgifter samt genom gruppvis muntlig och skriftlig slutredovisning av det genomförda projektet. Feedback på andra studenters redovisningar utgör del av arbetet med uppgifterna.

Vid bedömning används något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.