"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetodik för ingenjörer inom interaktionsteknik och design, 7,5 hp

Engelskt namn: Research methods for engineers in Interaction technology and design

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5TF082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-03

Innehåll

Kursen mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom vetenskapliga metoder för arbete och forskning kopplat till området interaktionsteknik och design. Kursen behandlar metoder och verktyg för datainsamling och analys av kvalitativa och kvantitativa data samt olika utvecklings- och designprocesser. Kursen behandlar även grundläggande vetenskapsteori, forskningsetik, metodval, validitet och experimentdesign.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- redogöra för centrala vetenskapsteoretiska begrepp, olika forskningsansatser, olika metoder för forskning, forskningsprocessen och forskningsetik. 
- känna till viktiga forskningsmetoder inom interaktionsteknik och design.
- beskriva forskningsmetodikens betydelse och användning för olika ändamål i ingenjörsmässig praxis. 
- argumentera och diskutera metodval på ett sakligt sätt i tal och i skrift.
- skapa en vetenskaplig projektplan och kritiskt granska projektplaner.
- genomföra pilotstudier med olika metodologiska ansatser samt utvärdera resultat från dessa studier.

Behörighetskrav

Interaktion, kommunikation och medier, 7.5hp, Design för användarupplevelse, 15hp samt Statistik för teknologer, 7.5hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning, individuell inläsning samt handledning och personlig feedback i samband med individuella arbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, diskussioner och handledning kring skriftliga inlämningar. Handledning och feedback sker kontinuerligt under kursens gång för att stötta en stegvis ökad tillämpning av genomgången teori. Studenternas arbete med systematisk problemlösning och teoretisk argumentation sker huvudsakligen i grupp.

Examination

Kunskapsredovisningen sker fortlöpande i samband med undervisningen genom sex obligatoriska moment, två seminarier och fyra inlämningsuppgifter.

- Vid seminarierna sätts något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).
- För två av inlämningsuppgifterna sätts något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).
- För övriga två inlämningsuppgifter sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

Betyg för hela kursen

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. På hela kursen ges något avbetygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att beräkna slutbetyget i kursen sammanställs resultaten från de obligatioriska momenten. För kursbetyget (3) krävs att samtliga moment har ett godkänt betyg. För kursbetygen (4) krävs att en av inlämningsuppgifterna har betyget Väl Godkänd (VG) och för kursbetyget (5) krävs att två av inlämningsuppgifterna har betyget Väl Godkänd (VG).

För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfällen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att ansöka om att få en annan examinator utsedd (HF 6kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen(inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad påunder en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.