Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetodik och psykoterapiforskning för psykoterapeutprogrammet Inriktning mot Specialistpsykolog, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methods and Psychotherapy Research for the Psychotherapy Programme/Specialist psychologist in Psychotherapy

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2PS203

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-20

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

Kursen skall ge fördjupande kunskaper om psykoterapiforskning och forskningsmetodik. Evidensbegreppet, randomiserad kontrollerad studie (RCT), praktikbaserad forskning, metaanalys och olika utfallsmått belyses. Psykologiska mätmetoder för utvärdering och uppföljning presenteras och problematiseras och psykometriska grundbegrepp för mätning av utfall inom psykoterapiforskningen introduceras. Forskningsetiska aspekter belyses.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* Visa fördjupad kunskap om evidensbegreppets innebörd i klinisk psykologi/psykoterapi
* Visa fördjupad kunskap om vetenskapliga metoder för att etablera evidens för klinisk
metod
* Visa fördjupad kunskap om olika metoders styrkor och svagheter samt kunna tolka och kritiskt tillgodogöra sig forskningsresultat baserad på dessa
*  Visa förtrogenhet med psykometriska begrepp inom psykoterapiforskningen
*  Visa fördjupad kunskap om forskningsetiska principer

Färdighet och förmåga
*  Tillämpa kunskap om evidens och utifrån ett givet kliniskt problem kunna rekommendera relevant behandling
* Tillämpa kunskap om evidens och utifrån en egen frågeställning lägga upp en forskningsdesign och kunna problematisera och diskutera det egna forskningsupplägget.
    
Värderingsförmåga och förhållningssätt

*  Visa förmåga att kritiskt diskutera, granska och reflektera kring evidens inom psykoterapiforskning
*  Visa förmåga att utifrån befintligt forskningsläge värdera evidens avseende psykologisk behandling/psykoterapi för de vanligaste kliniska tillstånden innefattande ett intersektionellt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
- Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare)

Särskild behörighet
- Legitimation som psykolog
- ha varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna
- Den sökande ska uppvisa intyg, att den sökande under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning genomförs genom självständiga litteraturstudier med inslag av föreläsningar, seminarier/verkstäder och gruppövningar. Undervisningen kan ske både på campus och digitalt.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Examination sker i form av individuella muntliga och skriftliga redovisningar.

Muntliga examinationer kan ske både på campus och digitalt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur