Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetodik och psykoterapiforskning för psykoterapeutprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Research Methods and Psychotherapy Research for the Psychotherapy Programme

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2PS202

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen skall ge fördjupande kunskaper om psykoterapiforskning och forskningsmetodik. Evidensbegreppet, randomiserad kontrollerad studie (RCT), praktikbaserad forskning, metaanalys och olika utfallsmått belyses. Psykologiska mätmetoder för utvärdering och uppföljning presenteras och problematiseras och psykometriska grundbegrepp för mätning av utfall inom psykoterapiforskningen introduceras. Forskningsetiska aspekter belyses.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Visa fördjupad kunskap om evidensbegreppets innebörd i klinisk psykologi/psykoterapi
• Visa fördjupad kunskap om vetenskapliga metoder för att etablera evidens för klinisk
metod
• Visa fördjupad kunskap om olika metoders styrkor och svagheter samt kunna tolka och kritiskt tillgodogöra sig forskningsresultat baserad på dessa
•  Visa förtrogenhet med psykometriska begrepp inom psykoterapiforskningen
•  Visa fördjupad kunskap om forskningsetiska principer

Färdighet och förmåga
•  Tillämpa kunskap om evidens och utifrån ett givet kliniskt problem kunna rekommendera relevant behandling
• Tillämpa kunskap om evidens och utifrån en egen frågeställning lägga upp en forskningsdesign och kunna problematisera och diskutera det egna forskningsupplägget.
    
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•  Visa förmåga att kritiskt diskutera, granska och reflektera kring evidens inom psykoterapiforskning
•  Visa förmåga att utifrån befintligt forskningsläge värdera evidens avseende psykologisk behandling/psykoterapi för de vanligaste kliniska tillstånden innefattande ett intersektionellt perspektiv
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet (A)
- Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller
- Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller
- Socionomexamen eller
- Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.
 
Särskild behörighet (B)
- Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst:
o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng
o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng
o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng
o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng
o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng
o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning)
 
- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:
o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg.
 
- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har:
o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt
o Bedrivit psykoterapi under handledning. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. Handledaren ska ha varit Legitimerad Psykoterapeut med minst 5 års erfarenhet av yrket.
o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan).
 
- Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.
 
Övergångsbestämmelser för behörighet
Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.
 

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning genomförs genom självständiga litteraturstudier med inslag av föreläsningar, seminarier/verkstäder och gruppövningar

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

 

Examination

Examination sker i form av individuella muntliga och skriftliga redovisningar.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change [Elektronisk resurs]
  Garfield Sol L. , Bergin Allen E., Lambert Michael J.
  6. ed. : Hoboken : John Wiley & Sons : 2013 : xii, 851 pages :
  ISBN: 9781118418680
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sundell Knut
  Att göra effektutvärderingar
  1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2012 : 583 s. :
  ISBN: 9789172058385
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns elektroniskt: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/evidensbaserad-praktik-att-gora-effektutvarderingar.pdf

  Artiklar kan tillkomma

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Rekommenderad litteratur

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change [Elektronisk resurs]
  Garfield Sol L. , Bergin Allen E., Lambert Michael J.
  6. ed. : Hoboken : John Wiley & Sons : 2013 : xii, 851 pages :
  ISBN: 9781118418680
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album