Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Forskningsmetodik, 7,5 hp

Engelskt namn: Research methodology

Denna kursplan gäller: 2016-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 3ID037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-06-11

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2016-01-21

Innehåll

Under kursen övas förmågan att problematisera, utforma hypoteser och experimentella upplägg samt vidare att planera, genomföra och utvärdera enklare vetenskapliga undersökningar med fokus på träning för hälsa och prestation. Kursen innehåller moment för en fördjupning och utvidgning av grundläggande kunskaper och färdigheter inom forskningsmetodik förvärvade i kursen ”Testmetodik och statistik” eller motsvarande. Kursen skall ligga till grund för och underlätta planering och genomförandet av en studie motsvarande en uppsats för kandidatexamen, utifrån ett vetenskapligt arbetssätt. Kursen behandlar olika forskningsansatser och deras tillämpning i idrottsinriktad forskning inom medicin, fysiologi och psykologi med fokus på träning för hälsa och prestation. Vidare behandlas forskningsetiska frågor relaterade till planeringen och genomförande av studier på människor, samt insamling, bearbetning, tolkning och presentation av data utifrån ett objektivt förhållningssätt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

• Redogöra för och kritiskt reflektera över kriterierna för vetenskap
• Översiktligt redogöra för användandet av olika vetenskapsteoretiska synsätt och begrepp inom medicinskt, fysiologiskt och psykologisk inriktad forskning
• Kunna diskutera för och nackdelar med olika forskningsmetoder relaterat till ett givet forskningsproblem samt kunna redogöra för grundläggande skillnader och likheter i kvalitativ och kvantitativ forskning
• Förklara de grundläggande etiska principer som fungerar som riktlinjer för forskning
• Visa färdighet och förmåga i planering och genomförandet av riktade och selektiva litteraturundersökningar i vetenskapliga databaser
• Systematiskt granska vetenskapliga publikationer
• Skissera kunskapsläge utifrån artiklar och formulera nollhypotes och alternativ hypotes
• Planera studier utifrån vetenskapliga grundprinciper såsom standardisering, validitet, reliabilitet och etik
 

Behörighetskrav

Testmetodik och statistik 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och grupparbeten. Obligatoriska moment och uppgifter framgår av studiehandledning liksom hur komplettering av dessa kan ske. Utbildningen ges huvudsakligen på svenska men en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur.

Examination

Studentens prestation vid skriftlig tentamen och individuell projektplan bedöms i en tregradig betygsskala; Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Studentens prestation vid muntlig eller skriftlig redovisning bedöms i en tvågradig betygsskala; Godkänd eller Underkänd. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG).

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betygen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Kriterier för examination redovisas i studieguide.

Betyget för hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov ska studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap22).

Examination på denna kursplan garanteras två år efter förstagångsregistrering på kurs.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden.
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.