Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förskollärare som profession (UK), 6 hp

Engelskt namn: Preschool Teacher as a Profession

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 6PE183

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2015-01-14

Reviderad av: Prefekten, 2022-05-18

Innehåll

Inledningsvis behandlas vad akademiska studier innebär i en yrkesutbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vidare bearbetas det svenska utbildningssystemet och dess historiska framväxt med fokus på förskola och förskoleklass. Läroplansteori introduceras och relevanta styrdokument och olika faktorers inverkan på förskolans utbildning studeras. Vidare belyses innebörden av att förskollärare är en myndighetsutövare. Utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete studeras olika perspektiv på förskolepedagogik där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Dessutom bearbetas förskollärarens kommunikativa uppdrag där ledarskap och sociala relationer fokuseras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva förskolans och förskoleklassens historia, organisation samt relevanta styrdokument.
  • redogöra för huvuddrag i förskollärares professionella uppdrag utifrån styrdokument och i relation till aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Färdigheter och förmåga
  • med stöd av aktuell forskning, föreslå och motivera hur verksamhet i förskola kan utformas så att omsorg, lek och lärande bildar en helhet.
  • tillämpa grundläggande kommunikativa färdigheter, som omfattar tal, lyssnande och kroppsspråk, avseende ledarskap och arbete med sociala relationer i förskolan.
  • identifiera juridiska problem som har samband med en förskollärares yrkesutövning samt föreslå och diskutera lösningar på problemen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops där kursinnehållet tillämpas i varierade former. Syftet med seminarier och workshops är att förbereda för förskollärarens yrkespraktik.

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Examination

Examinationer sker individuellt och i grupp via muntliga seminarier och workshops samt en individuell skriftlig hemtentamen.

Fysisk närvaro och/eller deltagande vid schemalagda digitala träffar vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattform.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).
 
För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att den skriftliga individuella hemtentamen bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Rekommenderad kurslitteratur

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap
Arnér Elisabeth, Sollerman Solveig
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 118 sidor :
ISBN: 978-91-44-11348-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att studera på högskolan : studieteknik, motivation och inspiration
Bergman Marina, Israelsson Britt-Marie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 166 s. :
ISBN: 9789144104287
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (valda delar)

Juridik för lärare
Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
ISBN: 9789147112975
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Förskolans historia : förskolepolitik, barn och barndom
Lindgren Anne-Li, Söderlind Ingrid
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 206 sidor :
ISBN: 9789140697219
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Olsson Newman Karolina
Empatiskt ledarskap : samspel i barngruppen
Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 143 sidor :
ISBN: 978-91-27-45109-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att lära känna sin historia
Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér eva
Ingår i:
Att bli förskollärare
Stockholm : Liber : [2020] : 348 sidor :
Obligatorisk

Undervisning i förskolan
Skolverket :
Fulltext
Obligatorisk

Utan lek inget lärande
Forskning.se : 2019 :
Fulltext
Obligatorisk

Villanueva Gran Tora
Inget lärande utan omsorg
Lärarförbundet : 2018 :
Fulltext
Obligatorisk

Öhman Margareta
Barnen äger leken
Förskoletidningen : 2019 :
Fulltext
Obligatorisk

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2022 :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022
Obligatorisk
Läsanvisning: Ny läroplan från 1 juli, se läroplanens tredje del: Förskoleklassen.

Förskoleklassen : ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del
Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327043
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: REFERENSLITTERATUR

Relevanta lagtexter tillkommer