Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förvaltning, 7,5 hp

Engelskt namn: Political and Administrative Science

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MH200

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-19

Innehåll

Kursen behandlar översiktligt det politiska systemet i Sverige, samt dess relation till EU. I kursen belyses även hur politiska institutioner, partier, intresseorganisationer och offentlig förvaltning fungerar i relation till bl. a. Sveriges miljömål, samt hur politiska beslut fattas. Kursens huvuddel ägnas åt styrningen och kontrollen av den offentliga förvaltningen, dess organisation, aktörer och processer på olika nivåer, samt förvaltningsarbete i praktiken.

Modul 1. Teori och seminarier 5.5 hp

Modul 2. Projektarbete 2 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna;
Modul 1
FSR 1. översiktligt beskriva det politiska systemet i Sverige
FSR 2. förklara hur politiska beslut fattas i ett komplext flernivåsystem
FSR 3. beskriva den offentliga förvaltningens uppbyggnad och funktion
FSR 4. beskriva  grundläggande principer för ärendehandläggning inom offentlig förvaltning

Modul 2
FSR 5. i grupp genomföra, dokumentera, samt presentera ett projektarbete i form av en rapport

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna;
FSR 6: utifrån en given problemformulering analysera och utvärdera hur den offentliga förvaltningen fungerar på de olika nivåerna i det komplexa flernivåsystemet, samt vilka styrmedel passar bäst på varje av nivåerna

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handlett projektarbete. Seminarier och projektarbete är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen på teoridelen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av seminarier och handlett projektarbete. På den skriftliga tentamen, liksom på hela kursen sätts betygen, Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På seminarier och handlett projektarbete sätts betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för kurs eller del av kurs, har rätt att hos styrelsen för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.


TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Obligatorisk litteratur

Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige : betänkande
Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 689, [5] s. :
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdfz Fulltext
ISBN: 91-38-22376-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: sid. 74-84, 91-125, 172-177, 209-220, 241, 253-258, 288-305, 311-312, 445-454

Vår offentliga förvaltning : samverkan i välfärdspolitiken
Bengtsson Hans, Melke Anna
Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 254 sidor :
ISBN: 9789151101958
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
ISBN: 9789144148953
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hill Collins Patricia
The Difference That Power Makes: Intersectionality and Participatory Democracy.
Investigaciones Feministas : 2017 :
Läsanvisning: 8(1), 19-39.

Pincus F,L
Discrimination Comes in Many Forms: Individual, Institutional, and Structural.
American Behavioral Scientist : 1996 :
Läsanvisning: 40(2), 186-194.