"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Foundations of Finance B, 7,5 hp

Engelskt namn: Foundations of Finance B

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2FE097

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-06-12

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-06-20

Innehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom finansiering. Fokus är på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Detta inkluderar bland annat metoder för analysering av investeringsbeslut och räntor. Kursen behandlar även hur företagets kapitalstruktur påverkas av finansiella beslut. Dessutom syftar kursen till att utveckla förståelse och kunskap om koncepten för avkastning och risk vid investeringsbeslut.

Förväntade studieresultat

Efter avklarat kurs ska den studerande kunna:

 • förklara centrala begrepp inom finansiering
 • förklara och beräkna pengars tidsvärde
 • applicera olika tekniker för att värdera aktier, obligationer och företags investeringar  samt föreslå finansiella beslut  baserat på dessa värderingar
 • analysera företagets systematiska och osystematiska risk
 • genomföra fria kassaflödes- och känslighetsanalyser med hjälp av kalkylprogram
 • analysera företagets kapitalanskaffning och faktorer som påverkar företagets optimala kapitalstruktur
 • analysera agentproblem och dess konsekvenser för företags finansiella beslut
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

Företagsekonomi med internationell inriktning A 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, gruppövningar och ett praktiskt anknutet fall, där studenternas förmåga att lösa ett praktiskt problem är centralt.

Examination

Examination sker genom en eller flera gruppuppgifter och individuell skriftlig salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Kursen är en del av International Business Program vid Umeå School of Business and Economics. Kursen erbjuds även till utbytesstudenter inom ramen för våra utbytesavtal.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Literature

  Berk Jonathan
  Corporate Finance plus Pearson MyLab Finance with Pearson eText, Global Edition
  Pearson : 2019 :
  ISBN: 9781292304281
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

  Cource Reference literature

  Financial Dictionary, eg. http://www.investopedia.com/dictionary/

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Business Administration :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Literature

  Corporate finance
  Berk Jonathan B., DeMarzo Peter M.
  4. ed., Global ed. : Harlow : Pearson : 2017 : 1167 s. :
  ISBN: 9781292160160
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Articles will be added at the start of the module, approximately 40 pages in total.

  Cource Reference literature

  Financial Dictionary, eg. http://www.investopedia.com/dictionary/

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Business Administration :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

  Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.