Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Framställningar av föräldrar och föräldraskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Representations of Parents and Parenting

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-07

Innehåll

Kursen analyserar framställningar av föräldrar, föräldraskap och familjekonstruktioner i romaner och tecknade filmer som riktar sig till barn och unga. Med utgångspunkt i maskulinitetsteori, feministisk teori och genusteori analyseras särskilt materialets didaktiska innehåll, med fokus på normativa och normbrytande strukturer.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
    redogöra för, exemplifiera och diskutera framställningar av föräldrar och föräldraskap
    redogöra för hur samhälleliga och politiska traditioner och ställningstaganden kommer till uttryck i materialet

Färdighet och förmåga
    självständigt analysera litterärt och visuellt källmaterial
    tillämpa moderna teoretiska förhållningssätt (t ex genusteori) vid analys av romaner och tecknad film
    relatera till relevant forskning för att driva ett vetenskapligt argument
    skriftligt kommunicera analyser av primärmaterialet på avancerad akademisk nivå
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
    kritiskt granska primärkällor dels som uttryck för kulturella kontexter och dels som förmedlare av sociala normer
    kritiskt granska vetenskaplig argumentation

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i huvudområdet engelska, eller motsvarande.
För att kunna bli antagen till kursen krävs att den sökande tidigare har fullgjort introduktionskurs samt fördjupningskurs i engelskspråkig litteratur på universitetsnivå, eller motsvarande. Alternativt 90 högskolepoäng i Litteraturvetenskap.
Gy: Engelska B/Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.
 
Självstudier samt gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar

Examination

Examination sker genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner samt individuella skriftliga uppgifter. Vid bedömningen av skriftliga inlämningsuppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. Vid bedömningen av gruppdiskussioner används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas
inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad
examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.   

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  

I de fall ett prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.  

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

 
Tillgodoräknande
 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 28

Romaner

Anderson M. T.
Feed
Second paperback edition. : Somerville, Mass. : Candlewick Press : 2012. : 299 pages :
ISBN: 0-7636-6262-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Collins Suzanne
The hunger games
London : Scholastic : 2011 : 435 s. :
ISBN: 9781407132082
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Monster calls
Dowd Siobhan, Kay Jim
Walker Books Ltd : 2012 : 216 sidor :
ISBN: 9781406339345
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Terry Teri
Slated
London : Orchard books : 2012 : 438 s. :
ISBN: 9781408319468
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Filmer

Brave. Dir. Mark Andrews. Disney-Pixar. 2012. Obligatorisk. Mars Needs Moms. Dir. Simon Wells. Disney. 2011. Obligatorisk. Chicken Little. Dir. Mark Dindal. Disney. 2005. Obligatorisk. Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs. Dir. Carlos Saldanha. Twentieth Century Fox. 2009. Obligatorisk.

Litteraturkritik

Mothers in children's and young adult literature : from the eighteenth century to postfeminism
Fraustino Lisa Rowe, Coats Karen
Jackson : University Press of Mississippi : 2016 : xi, 270 pages :
ISBN: 1496818431
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteraturkritik och referensmaterial i urval, i form av bl. a. nätresurser, cirka 200 sidor.