Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Framtida gränssnitt för människa-dator-interaktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Future interfaces for human-computer-interaction

Denna kursplan gäller: 2019-03-25 och tillsvidare

Kurskod: 5TF079

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Medieteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-24

Innehåll

Kursen behandlar alternativa gränssnitt för interaktion med datorer. Istället för att använda sig av existerande tekniker (tangentbord, mus, touchskärm) används tekniker för gestigenkänning och röststyrning för att kommunicera med datorer. Kursen behandlar också hur ett maskinsystem extraherar fysiska egenskaper i omgivningen och hur dessa kan användas för människa-dator-interaktion. Kursen berör även skillnader mellan mänsklig perception och datorbaserad perception.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Teori:
-    Ingående förklara hur principerna för människa-dator-interaktion baserat på gestigenkänning och/eller röststyrning fungerar,
-    Utförligt redogöra för skillnader mellan mänsklig perception och datorbaserad perception vad gäller syn och hörsel,
-    Ingående förklara hur människa-dator-interaktion via gestigenkänning och röststyrning fungerar och i vilka situationer de kan och bör användas, både separat och gemensamt,
Laborationer:
-    Självständigt implementera människa-dator-interaktion via gestigenkänning,
-    Självständigt implementera enklare människa-dator-interaktion via röststyrning,
Projekt:
-    Analysera en interaktionssituation och välja en teknisk lösning som är lämplig för situationen,
-    Självständigt implementera den människa-dator-interaktion som är lämplig för ett specifikt problem,
-    Presentera en utförlig lösning på ett effektivt sätt både muntligt och i skrift.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp avklarade studier, varav minst 30 hp inom huvudområdet Medieteknik/Elektronik samt någon av kurserna Grundläggande signalbehandling av media 7,5 hp, Mediesignaler 15 hp, eller Tillämpad digital signalbehandling 7,5 hp, alternativt 7,5 hp  inom området signalbehandling och Bildbehandling, 7.5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning, seminarier samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. I kursen ingår tre laborationer och ett större projektarbete. Varje student är dessutom ansvarig för ett seminarium under kursens gång.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom tre inlämningsuppgifter under kursens gång avseende teori- och laborationer, muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgiften samt genomförande av ett seminarium.

Varje inlämningsuppgift ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För omdömet (G) krävs att respektive inlämningsuppgift är genomförd med hög kvalitet, och för omdömet (VG) krävs att inlämningsuppgiften är genomförd med mycket hög kvalitet. Redovisningen av projektuppgiften bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). För omdömet (G) krävs att både den muntliga och skriftliga redovisningen håller hög kvalitet. För omdömet (VG) krävs att både den muntliga och skriftliga redovisningen håller mycket hög kvalitet. En fastställd bedömningsmall ligger till grund för bedömningen av hög respektive mycket hög kvalitet på inlämningsuppgifterna och redovisningen av projektuppgiften. Seminariet ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). För omdömet (G) krävs att seminariet är genomfört med godkänt resultat.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande uppgifter är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). En sammanvägning av omdömena från inlämningsuppgifterna och projektarbetet ligger till grund för betyget. För betyget (3) krävs minst omdömet (G) på samtliga tre inlämningsuppgifter och (G) på projektet samt (G) på seminariet. För betyget (4) krävs antingen (VG) på samtliga tre inlämningsuppgifter och (G) på projektet, eller minst (G) på samtliga tre inlämningsuppgifter och (VG) på projektet, samt (G) på seminariet. För betyget (5) krävs (VG) på minst två av inlämningsuppgifterna och (VG) på projektet samt (G) på seminariet.
Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.