"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Framtida mobilitet, 7,5 hp

Engelskt namn: Future Mobility

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID100

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-11-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-03

Innehåll

Denna kurs tillhandahåller en plattform för både teoretisk och praktisk information, reflektion över en transportdesigners roll samt designerns potential att arbeta för och påverka hållbar mobilitet. Kursen omfattar grundläggande forskningsteorier inom design samt en individuell forskningsuppgift. Under första delen av kursen introduceras studenterna i metoder och tekniker som används i designforskning. Det huvudsakliga syftet med den individuella forskningsuppgiften är att förbereda studenterna att identifiera, kartlägga, reflektera och föreslå innovativa lösningar för kommande komplexa mobilitetsfrågor eller designmöjligheter inom transportdesign som man kan fördjupa sig ytterligare i genom att välja som ett uppsatsämne inom Masterprogrammet i transportdesign.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för syftet med, och vikten av forskning om design av hållbar mobilitet.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmåga att samla in och dokumentera information om relevanta mobilitetsproblem eller möjligheter inom transportdesign, såväl som om rådande utveckling inom ett specifikt designområde.
  • Individuellt skapa en skriftlig och illustrerad rapport, underbyggd av en muntlig presentation som belyser personliga reflektioner och slutsatser på ett relevant mobilitetsproblem eller en designmöjlighet inom transportdesign, allt grundat på trovärdigt forskningsinnehåll.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Framställa de faktabaserade personliga reflektioner och hypotetiska scenarier som man mött under datainsamling, och utveckla dessa reflektioner till möjliga områden för vidare personlig utveckling i linje med studentens egna designfilosofier.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under Masterprogrammet i transportdesign på Designhögskolan. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt individuella studier. Utbildningsspråket är engelska.

Examination

Examinationen grundas på muntliga presentationer, och forskningsuppgiften examineras baserat på att studenten fullföljt minimikravet för begärda inlämningsuppgifter, vanligtvis en skriftlig illustrerad rapport, skriven på engelska.
För att bli godkänd på kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges för varje uppgift och del av kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.