Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp

Engelskt namn: IT Environments of the Future

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 2IN201

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-10-20

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-24

Innehåll

Kursen behandlar framtidens IT-miljöer. Under kursmomentet behandlas tre övergripande företeelser: den beredskap som är nödvändig för att möta framtidens IT-miljöer, hur framtidens IT-miljöer kan studeras med hjälp av några centrala metoder för framtidsstudier och hur framtidsvisioner om IT-miljöer i samhället kritiskt kan granskas och problematiseras.

 

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva, analysera och presentera den egna beredskapen att arbeta med IT-miljöer.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
2. Genomföra framtidsstudier av IT-miljöer i samhället med en adekvat framtidsstudiemetod.
3. Presentera en genomförd framtidsstudie muntligt och skriftligt.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
4. Kritiskt granska och bedöma utvecklingstendenser av framtida IT-miljöer i samhället.
5. Identifiera och formulera problem beträffande framtidsvisioner om IT-miljöer i samhället.

 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på kurserna IT-miljöer och digitala tjänster 15 hp, Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp, Informationssystem 15 hp och Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15 hp.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, workshops och seminarier samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

 

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgifter. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.


 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 2

Litteratur

Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbild- ning – kritiska reflektioner och ”halleluja moments”
Adenling Elenor, Olsson Johanna
Högre utbildning Vol. 1, Nr. 2 December 2011, 77-88. : 2011 :
Högre utbildning Vol. 1, Nr. 2 December 2011
Obligatorisk

Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer
Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1999 : 282 s. :
ISBN: 91-44-01003-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundblad Niklas
Fönster mot framtiden : då, nu, sedan - framtidsforskarnas bild av framtiden
1. uppl. : Uppsala : Uppsala Publ. House : 2000 : 303 s. :
ISBN: 91-7005-200-X (inb.) ; 399:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).