Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Från det vilda till det tama: studier av fångst- och jordbrukslandskap, 7,5 hp

Engelskt namn: From the Wild to the Tame: Hunter-Gatherer to Farmer Landscape Studies

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 1AR088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Landskapsarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Miljöarkeologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-18

Innehåll

Kursen ger en fördjupad förståelse för de viktigaste aspekterna på övergången från exploateringen av biologiskt "vilda" till biologiskt "domesticerade" landskap. Detta inbegriper aspekter på jägar-samlargruppers kontra jordbruksgruppers egenskaper, kronologiska trender och regionala variationer; även kritiska forskningshistoriska aspekter på landskapsstudier bland jägar-samlargrupper och jordbrukare. Kursen ger viktig kunskap och förståelse för antropogena effekter på landskap, vilket inkluderar både teoretiska och praktiska aspekter på ämnet. Kursen ger insikter i de olika tekniker och analysmetoder som används inom förhistoriska och historiska landskapsstudier.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse: 
  • Visa god kunskap och förståelse för den forskning som berör studiet av interaktioner mellan människa och landskap     
Färdigheter och förmåga: 
  • Visa förmåga att planera och utföra ett arbete som analyserar en viktig aspekt inom forskningen kring jägare/samlare, bönder eller övergången till jordbruk; samt att med stöd av relevant källmaterial presentera en sammanhängande diskussion om ett valt ämne  
  • Visa förmåga att med tydlig förståelse beskriva nyckelvariabler i landskapsvariation och bedöma varför regionala skillnader uppstår i samband med anammandet och spridningen av jordbruket i Europa  
  • Visa förmåga att producera visuellt och skriftligt material som påvisar god kunskap samt förståelse för domesticering av landskap, landskapsteori, föränderlighet samt orsaker till skillnader i förändringstakt. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
  • Visa en kritisk forskningshistorisk medvetenhet för studiet av fångst- och jordbrukssamhällen och deras respektive landskapsrelationer 
  • Kritiskt utvärdera vetenskapliga nyckelbegrepp och trender samt argumentera övertygande kring jordbruksintroduktionen i olika landskapskontexter 

Behörighetskrav

Landskapsarkeologi och/eller miljöarkeologi 60 hp på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Detta är en lärosalsbaserad kurs. Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Studenten förväntas visa aktivt deltagande i seminarier och engagera sig i diskussioner. Kurs- och studiematerialet tillhandahålles främst digitalt via en särskild kurssajt på vår webbplattform.

Examination

Examinationen omfattar aktivt deltagande i seminarier inklusive en individuell muntlig presentation samt två skriftliga uppgifter. För hela kursen ges ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få kursbetyget G krävs att alla examinerande delar är minst godkända. För betyget VG på hela kursen krävs därutöver att de skriftliga uppgifterna bedömts som väl godkända. 

Examinationen består av tre individuella arbetsuppgifter som inkluderar: 
  • En handledd muntlig presentation (motsvarande ca 1000 ord). Studenten presenterar en kort sammanfattning av en specifik plats eller ett forskningsämne inom studiet av fångst- och/eller jordbrukslandskap. Bedöms som U/G/VG. Motsvarar 1,5 hp.  
  • Ett kort forsknings-PM (motsvarande ca 1000 ord). Utgående från ovannämnda presentation skriver man ett forsknings-PM om det valda ämnet som belyser aspekter som sammanhang, källmaterial (i relation till landskaps- och miljöförändringar), samt tillvägagångssätt för landskapsstudier. Bedöms som U/G/VG. Motsvarar 2 hp.  
  • En uppsats (motsvarande ca 2000 ord) som fokuserar på en utvald region och dess forntida landskap. Studenten förväntas tydligt demonstrera en fördjupad kunskap och förståelse inom de teman som behandlas i uppsatsen. Bedöms som U/G/VG. Motsvarar 4 hp. 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.