"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Från examensuppsats till artikel, 5 hp

Engelskt namn: From a thesis to a paper

Denna kursplan gäller: 2019-03-04 och tillsvidare

Kurskod: 3FH079

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2019-02-28

Innehåll

Syftet med kursen är att lära studenterna att skriva vetenskapliga artiklar som passar för publicering i fackgranskade tidskrifter. Studenterna uppmuntras att utgå från material i sin magister- eller masteruppsats i folkhälsovetenskap eller motsvarande uppsats. Stark tonvikt ligger på tydligt och kompakt vetenskapligt skrivande. Kursen täcker områden som författarskap, val av tidskrift, titel, abstract, layout och upplägg av innehåll, presentation av data, tillhörande filer, referenser, plagiat, tacksamhetsformuleringar och svar till recensenter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenten förväntas efter slutförd kurs:

  • ha en grundläggande förståelse av hur nyckelelement från examensuppsatser extraheras och överförs till vetenskapliga artiklar
  • vara bekant med publiceringsprocessen inom epidemiologi och global hälsa
  • ha kunskap om riktlinjer för tidskrifter och författare
  • förstå vad plagiat innebär

Färdigheter och förmågor

Studenten förväntas efter slutförd kurs ha färdigheter inom:

  • vetenskapligt skrivande
  • planering och organiserande av bidrag till vetenskapliga artiklar
  • användning av referensprogrammet EndNote
  • respons på fackgranskning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten förväntas efter slutförd kurs kunna:

  • kritiskt diskutera och bedöma fackgranskade publikationer inom epidemiologi och global hälsa

Behörighetskrav

Magisterexamen i folkhälsovetenskap, hälsovetenskap eller hälsopedagogik. Kunskap i engelska motsvarande Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom plenumföreläsningar, gruppövningar, praktiska skrivövningar och seminarier. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

För examinationen ombeds studenten ta fram ett manuskript som passar för att lämnas in till fackgranskad tidskrift. I examinationen tillämpas följande betygsskala: Underkänt (U), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Underkända studenter kan återexamineras inom tre månader efter den första examinationen.

Om särskilda hänsyn föreligger har examinatorn rätt att besluta huruvida någon annan examinationsform är lämplig.

Övriga föreskrifter

Studenten har rätt att begära huruvida tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter kan tillgodoräknas för motsvarande kurs på Umeå universitet. Ansökningar lämnas in till Studentcentrum/Examina. Utförlig information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentnät, www.student.umu.se och Högskoleförordningen (kapitel 6). Avslag om tillgodoräknande kan överklagas genom Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller hela eller en del av ansökningen om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.