Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska A Fonetik, grammatik och språkvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: French A Phonetics, Grammar and Linguistics

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FR029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-21

Innehåll

I kursen ingår:
 • studier av fransk grammatik och morfologi samt språkvetenskap utifrån ett kontrastivt perspektiv;
 • fransk fonetik och transkription;
 • muntlig kommunikation och läs- och hörförståelse;
 • träning i att använda hjälpmedel som ordböcker, grammatikor och läromedel; Kursen består av följande områden som i sin tur är indelade i moduler:
Kursen består av följande områden som i sin tur är indelade i moduler:

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik, 7,5 hp
Phonetics and transcription in theory and practice, 7,5 credits

a) Fonetik och transkription, 3 hp
Phonetics and Transcription, 3 credits
b) Hörförståelse, 1,5 hp
Listening Comprehension, 1,5 credits
c) Muntlig språkfärdighet och uttal, 3 hp
Oral Proficiency and Pronunciation, 3 credits

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp
French Grammar and Linguistics, 7,5 credits

d) Fransk grammatik, 3 hp
French Grammar, 3 credits
e) Fransk morfologi 1,5 hp
French Morphology, 1,5 credits
f) Språkvetenskap, 3 hp
Linguistics, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för begrepp inom ämnesområdet med kontrastiva aspekter i fokus;
Färdighet och förmåga
 • kunna lösa uppgifter i enlighet med anvisningar på svenska eller franska;
 • uppvisa en god språkfärdighet i muntlig och skriftlig produktion;
 • använda vetenskaplig terminologi;
 • tillämpa de förvärvade teoretiska kunskaperna vid såväl muntlig som skriftlig språkanvändning;
 • urskilja franskans viktigaste fonologiska särdrag och transkribera skrivna texter samt tolka transkriberade texter;
 • uppfatta det väsentliga innehållet i autentisk talad standardfranska med ett vardagligt innehåll och redovisa detta muntligt och skriftligt;
 • föra ett samtal på franska med ett någorlunda korrekt och vårdat uttal.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

* på enkel franska argumentera för en egen ståndpunkt eller tolkning och värdera andras argument.

Behörighetskrav

Franska steg 3 eller: Franska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Franska, Kvalifikationskurs

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller:

Kursen inleds och avslutas med en obligatorisk fysisk kursträff under en helg i Umeå. I övrigt består undervisningen av nätbaserade föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier och individuell handledning. Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier (i virtuellt klassrum och vid fysiska kursträffar).

Modulerna löper parallellt med varandra. Självstudier utifrån kurslitteraturen ingår. Allsidig språkfärdighetsträning ingår i alla moduler. Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras samt headset och webbkamera. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Flera av kursens olika förväntade studieresultat examineras under mer än ett område. T.ex. ska studenten kunna använda relevant vetenskaplig terminologi inom såväl fonetik som språkvetenskap

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik (7,5 hp)

a) Skriftligt prov i fonetik och transkription, hemtenta 3 hp
b) Prov i hörförståelse, via virtuellt klassrum 1,5 hp
c) Schemalagda examinerande seminarier i muntlig språkfärdighet och uttal via virtuellt klassrum, 3 hp

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp

d) Skriftligt prov i fransk grammatik i skrivsal, 3 hp
e) Skriftligt prov i fransk morfologi, webbtenta 1,5 hp
f) Skriftligt prov i språkvetenskap, hemtenta 3 hp

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 7,5 högskolepoäng, vari ska ingå provet i grammatik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 37

  Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik (7,5 högskolepoäng)

  Obligatorisk kurslitteratur

  Tegelberg Elisabeth
  Franskt uttal i teori och praktik.
  [Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 2002 : [6], 130 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM :
  ISBN: 91-44-02203-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Elert Claes-Christian
  Allmän och svensk fonetik
  8., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2000 : 172 s., [2] pl.-bl. :
  ISBN: 91-1-300939-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Hammarström Göran
  Fransk fonetik
  3. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 115, [1] s. :
  ISBN: 91-27-63001-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Kurs i franskt uttal : för användning i lärostudio (LS)
  Rankka Erik, Barjac Jean, Axelsson Christiane
  3. uppl. : Uppsala : Romanska institutionen : 1988 : 183 s. :
  ISBN: 91-971052-0-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap (7,5 högskolepoäng)

  Obligatorisk kurslitteratur

  Någon av dessa obligatoriska grammatikböcker kan användas: (det är samma bok som bytt namn)

  Wall Kerstin
  Bonniers franska grammatik.
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
  ISBN: 91-622-0893-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den franska grammatiken
  Wall Kerstin, Behár Denis, Ekman Monika, Kronning Hans
  3. uppl. : Stockholm : Sanoma Utbildning : 2014 : 336 s. :
  ISBN: 9789152327166
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svensk grammatik : med drillövningar & facit
  Hydén Sam, Rundqvist Camilla
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144110295
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan.

  Referenslitteratur

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Olsson Hugo
  Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
  ISBN: 91-21-17811-9 ; 545:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Grammatik.
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-01844-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Franska ordboken : fransk-svensk
  Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
  Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
  ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
  Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
  Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
  ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mangold Jacques
  Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-franc̕ais de Norstedts
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
  ISBN: 91-7227-020-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Senaste upplagan.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Följande ordböcker rekommenderas:

  (Mindre tvåspråkiga ordböcker)

  Franska ordboken : fransk-svensk
  Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
  Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
  ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
  Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
  Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
  ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  (Större tvåspråkiga ordböcker)

  Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
  Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
  ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mangold Jacques
  Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-franc̕ais de Norstedts
  1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
  ISBN: 91-7227-020-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  (Enspråkig ordbok)

  Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
  Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
  Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
  ISBN: 978-2-8490-2321-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik (7,5 högskolepoäng)

  Obligatorisk kurslitteratur.

  Tegelberg Elisabeth
  Franskt uttal i teori och praktik.
  [Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 2002 : [6], 130 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM :
  ISBN: 91-44-02203-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material som tillhandahålles av institutionen.

  Referenslitteratur

  Elert Claes-Christian
  Allmän och svensk fonetik
  8., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2000 : 172 s., [2] pl.-bl. :
  ISBN: 91-1-300939-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Hammarström Göran
  Fransk fonetik
  3. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 115, [1] s. :
  ISBN: 91-27-63001-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan.

  Kurs i franskt uttal : för användning i lärostudio (LS)
  Rankka Erik, Barjac Jean, Axelsson Christiane
  3. uppl. : Uppsala : Romanska institutionen : 1988 : 183 s. :
  ISBN: 91-971052-0-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap (7,5 högskolepoäng)

  Obligatorisk kurslitteratur.

  Någon av dessa obligatoriska grammatikböcker kan användas: (samma bok som bytt namn)

  Wall Kerstin
  Bonniers franska grammatik.
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
  ISBN: 91-622-0893-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den franska grammatiken
  Wall Kerstin, Behár Denis, Ekman Monika, Kronning Hans
  3. uppl. : Stockholm : Sanoma Utbildning : 2014 : 336 s. :
  ISBN: 9789152327166
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Material tillgängligt via kurssidan

  För modul 2 f) Språkvetenskap, 3 hp väljs en av följande tre böcker av studenten som obligatorisk

  Svensk grammatik : med drillövningar & facit
  Hydén Sam, Rundqvist Camilla
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144110295
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olsson Hugo
  Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik
  1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
  ISBN: 91-21-17811-9 ; 545:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Grammatik.
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-01844-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Bonniers franska grammatik. Övningsbok
  Wall Kerstin, Hedman-Ekman Monika
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2000 : [4], 140 s. :
  ISBN: 91-622-0894-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Boysen Gerhard
  Fransk grammatik
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 514 s. :
  ISBN: 91-44-48931-5
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan

  Allmän grammatik
  Ljung Magnus, Ohlander Sölve
  6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
  ISBN: 91-40-60745-3 (korr.) ; 165:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan

  Fransk universitetsgrammatik
  Pedersen John, Vikner Carl, Spang-Hanssen Ebbe
  Göteborg : Esselte studium/Akad.-förl. : 1982 : xiii, [1], 432 s. :
  ISBN: 91-24-15974-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan