"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska A Fonetik, grammatik och språkvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: French A Phonetics, Grammar and Linguistics

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1FR029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

I kursen ingår:

 • studier av fransk grammatik och morfologi samt språkvetenskap utifrån ett kontrastivt perspektiv;
 • fransk fonetik och transkription;
 • muntlig kommunikation och läs- och hörförståelse;
 • träning i att använda hjälpmedel som ordböcker, grammatikor och läromedel; Kursen består av följande områden som i sin tur är indelade i moduler:

Kursen består av följande områden som i sin tur är indelade i moduler:

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik, 7,5 hp
Phonetics and transcription in theory and practice, 7,5 credits

a) Fonetik och transkription, 3 hp
Phonetics and Transcription, 3 credits
b) Hörförståelse, 1,5 hp
Listening Comprehension, 1,5 credits
c) Muntlig språkfärdighet och uttal, 3 hp
Oral Proficiency and Pronunciation, 3 credits

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp
French Grammar and Linguistics, 7,5 credits

d) Fransk grammatik, 3 hp
French Grammar, 3 credits
e) Fransk morfologi 1,5 hp
French Morphology, 1,5 credits
f) Språkvetenskap, 3 hp
Linguistics, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp inom ämnesområdet med kontrastiva aspekter i fokus;

Färdighet och förmåga

 • kunna lösa uppgifter i enlighet med anvisningar på svenska eller franska;
 • uppvisa en god språkfärdighet i muntlig och skriftlig produktion;
 • använda vetenskaplig terminologi;
 • tillämpa de förvärvade teoretiska kunskaperna vid såväl muntlig som skriftlig språkanvändning;
 • urskilja franskans viktigaste fonologiska särdrag och transkribera skrivna texter samt tolka transkriberade texter;
 • uppfatta det väsentliga innehållet i autentisk talad standardfranska med ett vardagligt innehåll och redovisa detta muntligt och skriftligt;
 • föra ett samtal på franska med ett någorlunda korrekt och vårdat uttal.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

* på enkel franska argumentera för en egen ståndpunkt eller tolkning och värdera andras argument.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Franska 3. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Franska, Kvalifikationskurs 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller:

Kursen inleds och avslutas med en obligatorisk fysisk kursträff under en helg i Umeå. I övrigt består undervisningen av nätbaserade föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier och individuell handledning. Närvaro är obligatorisk vid examinerande seminarier (i virtuellt klassrum och vid fysiska kursträffar).

Modulerna löper parallellt med varandra. Självstudier utifrån kurslitteraturen ingår. Allsidig språkfärdighetsträning ingår i alla moduler. Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras samt headset och webbkamera. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Flera av kursens olika förväntade studieresultat examineras under mer än ett område. T.ex. ska studenten kunna använda relevant vetenskaplig terminologi inom såväl fonetik som språkvetenskap

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik (7,5 hp)

a) Skriftligt prov i fonetik och transkription, hemtenta 3 hp
b) Prov i hörförståelse, via virtuellt klassrum 1,5 hp
c) Schemalagda examinerande seminarier i muntlig språkfärdighet och uttal via virtuellt klassrum, 3 hp

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp

d) Skriftligt prov i fransk grammatik i skrivsal, 3 hp
e) Skriftligt prov i fransk morfologi, webbtenta 1,5 hp
f) Skriftligt prov i språkvetenskap, hemtenta 3 hp

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 7,5 högskolepoäng, vari ska ingå provet i grammatik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Område 1. Fransk fonetik i teori och praktik (7,5 högskolepoäng)

Obligatorisk kurslitteratur

Tegelberg Elisabeth
Franskt uttal i teori och praktik.
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 2002 : [6], 130 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM :
ISBN: 91-44-02203-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Material tillgängligt via kurssidan.

Referenslitteratur

Elert Claes-Christian
Allmän och svensk fonetik
8., omarb. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2000 : 172 s., [2] pl.-bl. :
ISBN: 91-1-300939-7
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Hammarström Göran
Fransk fonetik
3. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 115, [1] s. :
ISBN: 91-27-63001-3
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Kurs i franskt uttal : för användning i lärostudio (LS)
Rankka Erik, Barjac Jean, Axelsson Christiane
3. uppl. : Uppsala : Romanska institutionen : 1988 : 183 s. :
ISBN: 91-971052-0-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Område 2. Fransk grammatik och språkvetenskap (7,5 högskolepoäng)

Obligatorisk kurslitteratur

Någon av dessa obligatoriska grammatikböcker kan användas: (det är samma bok som bytt namn)

Wall Kerstin
Bonniers franska grammatik.
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
ISBN: 91-622-0893-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den franska grammatiken
Wall Kerstin, Behár Denis, Ekman Monika, Kronning Hans
3. uppl. : Stockholm : Sanoma Utbildning : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789152327166
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Svensk grammatik : med drillövningar & facit
Hydén Sam, Rundqvist Camilla
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
ISBN: 9789144110295
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Material tillgängligt via kurssidan.

Referenslitteratur

Allmän grammatik
Ljung Magnus, Ohlander Sölve
6. uppl. : Malmö : Liber : 1988 : 239 s. :
ISBN: 91-40-60745-3
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Olsson Hugo
Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik
1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
ISBN: 91-21-17811-9 ; 545:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Dahl Östen
Grammatik.
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 127 s. :
ISBN: 91-44-01844-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Franska ordboken : fransk-svensk
Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Mangold Jacques
Norstedts stora svensk-franska ordbok : Le grand dictionnaire suédois-franc̕ais de Norstedts
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
ISBN: 91-7227-020-9 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
ISBN: 978-2-8490-2321-1
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.