Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Aktivera din franska, 7,5 hp

Engelskt namn: French, Activate your French

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FR028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-21

Innehåll

I kursen ingår:
 • träning i att identifiera centrala tendensskillnader mellan franskt och svenskt språkbruk i skriven text;
 • övningar i att, framför allt i skrift, använda språkliga strukturer som är särskilt vanliga på franska, såsom nominalisering och satsförkortning;
 • träning i att explicit uttrycka logiska relationer, typiska för franskt skriftbruk;
 • hörförståelse;
 • strategier för ordinlärning och ordaktivering.
Kursen är indelad i två moduler:

Modul 1: Se och hör franska språket aktivt (4 hp)
(See and hear the French language actively)

Modul 2: Använd fransk idiomatik aktivt i skrift (3,5 hp)
(Active use of idiomatic French in writing)

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • identifiera centrala tendensskillnader mellan franskt och svenskt språkbruk;
Färdighet och förmåga
 • använda språkliga strukturer som satsförkortningar och nominaliseringar i skriven franska;
 • explicit uttrycka logiska relationer enligt franskans normer;
 • uppfatta talad franska;
 • skriftligt uttrycka sig på begriplig och relativt korrekt franska;
 • uttrycka sig skriftligt på ett sätt som är lämpligt för stilnivån;

Behörighetskrav

Franska Steg 3 Eller: Franska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Franska, Kvalifikationskurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All undervisning och kommunikation sker via en kursplattform. Obligatoriskt deltagande i gruppövningar ingår samt självstudier utifrån kurslitteraturen.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Se tekniska krav för nätkurser: https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/

Examination

Modul 1: Se och hör franska språket aktivt (4 hp):

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter.

Modul 2: Använd fransk idiomatik aktivt i skrift (3,5 hp):

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på tillsammans lägst 4 högskolepoäng. Formerna för bedömning av de studerandes prestationer beskrivs ovan under respektive modul. Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

I de fall prov eller inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelatsexaminationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Delerm Philippe
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules : récits
Paris : Gallimard : 1997 : 93 s. :
ISBN: 2-07-074483-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare material tillhandahålles via kurswebben.

För alla moduler rekommenderas följande ordböcker:

Franska ordboken : fransk-svensk
Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Mangold Jacques
Norstedts stora svensk-franska ordbok.
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
ISBN: 91-7227-020-9
Se bibliotekskatalogen Album

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
ISBN: 978-2-8490-2321-1
Se bibliotekskatalogen Album