"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Aktivera din Franska, 7,5 hp

Engelskt namn: French, Activate your French

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FR038

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-09

Innehåll

Kursen fokuserar på att aktivera kunskaper i franska, framför allt skriftligt. Övningar i att använda språkliga strukturer vanliga för franskan såsom nominalisering och satsförkortning ingår. Vidare ingår träning i att explicit uttrycka logiska relationer; typiska för franskt skriftbruk. Därtill tränas strategier för ordinlärning och ordaktivering. Genom hela kursen betonas skillnader mellan franska och svenska. 

Kursen är indelad i två delar: 
 
Del 1: Språkliga skillnader mellan svenska och franska (4 hp) 
 
Del 2: Idiomatisk franska i skrift (3,5 hp) 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
 
Kunskap och förståelse 

  • identifiera skillnader mellan franskt och svenskt språkbruk när det gäller vissa språkliga strukturer; 

Färdighet och förmåga 

  • använda centrala språkliga strukturer i skriven franska; 
  • explicit uttrycka logiska relationer enligt franskans normer; 
  • uttrycka sig skriftligt på begriplig och relativt korrekt och idiomatisk franska.

Behörighetskrav

Franska steg 3
Eller: Franska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)
eller Univ: Franska, Kvalifikationskurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. All undervisning och kommunikation sker via en kursplattform. Obligatoriskt deltagande i gruppövningar ingår samt självstudier utifrån kurslitteraturen. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Del 1 examineras genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter. 

Del 2 examineras genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på tillsammans lägst 4 högskolepoäng. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Delerm Philippe
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules : récits
Paris : Gallimard : 1997 : 93 s. :
ISBN: 2-07-074483-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare material tillhandahålles via kurswebben.

För alla moduler rekommenderas följande ordböcker:

Franska ordboken : fransk-svensk
Davoust Eugène-Pierre, Wahlman Laurell Birgitta
Stockholm : Akademibokh. :b Norstedt : cop. 1993 : xxiv, 332, [4], 374 s. :
ISBN: 91-1-935362-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts svensk-franska ordbok : [43000 ord och fraser]
Wahlman Laurell Birgitta, Davoust Eugène-Pierre
Stockholm : Norstedt : 1993 : xvi, 503, [1], 32 s. :
ISBN: 91-1-925462-8 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norstedts stora fransk-svenska ordbok : Le grand dictionnaire français-suédois de Norstedts
Mangold Jacques, Micaux Wandrille, Siljeström Sonia
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxiv, 840 s. :
ISBN: 91-7227-019-5 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Mangold Jacques
Norstedts stora svensk-franska ordbok.
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 1998 : xxxii, 680 s. :
ISBN: 91-7227-020-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue franc̜aise
Robert Paul, Rey-Debove Josette, Rey Alain
Nouvelle édition millésime 2008 : Paris : Dictionnaires le Robert : 2007 : xlii, 2837 s. :
ISBN: 978-2-8490-2321-1
Se Umeå UB:s söktjänst