"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: French, Degree Assignment in Linguistics for Postgraduate Diploma

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FR013

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2013-08-29

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-13

Innehåll

I kursen ingår:
*    ett större självständigt skriftligt arbete enligt vedertagna vetenskapliga principer vad gäller innehåll, metod och stil;
*    träning i att värdera vetenskapliga texter
*    träning i att på franska formulera de i arbetet obligatoriska delarna;
*    presentation av studien i seminarieform;

Kursen är indelade i tre delkurser:

Delkurs 1. Forskningsplan, 1 hp

Delkurs 2. Seminariepresentation, 1 hp

Delkurs 3.  Färdigt examensarbete, 13 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
*    visa fördjupade ämneskunskaper och god förståelse av nyckelbegrepp
*    visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
*    visa ändamålsenlig metodologisk kunskap

Färdighet och förmåga
*    formulera ett tydligt syfte och avgränsade problemställningar
*    välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
*    samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
*    dra rimliga slutsatser utifrån arbetets resultat
*    diskutera och kritiskt värdera den egna metoden och materialet med väl underbyggda argument
*    diskutera och kritiskt värdera teorier, lösningar och resultat med väl underbyggda argument
*    strukturera en sammanhängande skriftlig presentation
*    använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention
*    utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
*    presentera och diskutera sina resultat på god franska i seminarieform (muntligt eller skriftligt)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och samhällelig kontext
*    diskutera generaliserbarhet och begränsningar i vetenskapliga studier, däribland den egna
*    diskutera arbetets slutsatser och deras implikationer för framtida forskning
*    motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga samt, där det är tillämpligt, samhälleliga och etiska perspektiv
*    där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna
*    visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
*    kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp  i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i huvudområdet Franska, varav  kurser om minst 7,5 hp med språkvetenskaplig inriktning i huvudområdet Franska, eller motsvarande.
Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av uppsatsseminarier och handledning under vilken inlämnad text regelbundet kommenteras.

Undervisningen och handledningen på denna kurs är helt eller delvis nätbaserad. En del av kontakten mellan lärare och studenter sköts därför via en nätbaserad webbplattform. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Examinationen i modul 1 görs genom bedömning av utarbetad forskningsplan. Godkänd modul 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moduler.
Examinationen i modul 2 görs genom bedömning av seminariepresentationen. Godkänd modul 2 är en förutsättning för att kunna examineras på nästa modul.
Examinationen i modul 3 görs genom bedömning av färdigställt examensarbete.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Modul 1 och 2 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Modul 3, Forskningsrapportering, bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande nått detta betyg på moment 3.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra om examination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Material tillgängligt via kurswebben
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : nouvelle édition du Petit Robert de Paul Robert
Robert Paul, Rey Alain., Rey-Debove Josette.
Nouvelle éd. : Paris : Dictionnaires le Robert : 2010. : xlii, 2837 p. :
ISBN: 978-2-84902-321-1
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Senaste upplagan.

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 146, [2] s. :
ISBN: 91-44-03318-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Strömquist Siv
Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
5., [utök. och uppdaterade] uppl. : Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2010 : 142 s. :
ISBN: 978-91-7382-852-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Widerberg Karin
Att skriva vetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 1995 : 91 s. :
ISBN: 91-44-49441-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.