Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Påfartskurs (steg 4), 7,5 hp

Engelskt namn: French, Preparatory Course (level 4)

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FR039

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-31

Innehåll

I kursen ingår studier av franskt uttal fransk grammatik, stavning, ordinlärning samt ordbildning. Därtill övas muntlig och skriftlig kommunikation på franska. Träning i att utöka ordförrådet samt att att läsa och skriva texter ingår också. 

Kursen består av följande delar:
  1. Textläsning och muntlig färdighet (4,5 hp) 
  2.  Grammatik och skriftlig färdighet (3 hp) 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 
  • förstå det huvudsakliga innehållet i talad standardfranska och det huvudsakliga innehållet i autentiska prosatexter som behandlar olika typer av ämnen; 
  • delta i såväl vardagliga samtal som samtal av mer formell karaktär; 
  • uttrycka sig muntligt med någorlunda korrekt och vårdat franskt uttal och fransk grammatik om något som studenten har viss kännedom om; 
  • uttrycka sig i skrift på franska på en någorlunda vårdad stilnivå med god kontroll över elementär grammatik och stavning, om något som studenten har viss kännedom om. 

Behörighetskrav

Franska steg 3
Eller: Franska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)
eller Univ: minst 4,5 hp från Franska, Kvalifikationskurs

Undervisningens upplägg

Båda delarna löper parallellt med varandra. Undervisningen består av lektioner och seminarier. Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb. 
 
Närvaro är obligatorisk i de delar som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

Examination

1. Textläsning och muntlig färdighet (4,5 hp) 

Fortlöpande examination 

2. Grammatik och skriftlig färdighet (3 hp) 

Skriftligt prov 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Varje examination bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 4,5 hp.  
 
Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå Universitet, Campus Umeå. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Obligatorisk kurslitteratur

Någon av dessa obligatoriska grammatikböcker kan användas:

Wall Kerstin
Bonniers franska grammatik.
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
ISBN: 91-622-0893-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Den franska grammatiken
Wall Kerstin, Behár Denis, Ekman Monika, Kronning Hans
3. uppl. : Stockholm : Sanoma Utbildning : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789152327166
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Material som tillhandahålles av institutionen. Institutionen för språkstudier. Obligatorisk

Referenslitteratur

Dahl Östen
Grammatik.
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 127 s. :
ISBN: 91-44-01844-4
Se bibliotekskatalogen Album

Olsson Hugo
Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik
1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
ISBN: 91-21-17811-9 ; 545:00
Se bibliotekskatalogen Album

Bonniers franska grammatik. Övningsbok
Wall Kerstin, Hedman-Ekman Monika
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2000 : [4], 140 s. :
ISBN: 91-622-0894-2
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk].
Stockholm : Norstedts ordbok : 1999 :
ISBN: 91-7227-182-5
Se bibliotekskatalogen Album