Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Franska, Påfartskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: French, Preparatory Course

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1FR002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Franska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-01-25

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-10-30

Innehåll

I kursen ingår:
  • studier av franskt uttal, fransk grammatik, stavning, ordinlärning samt ordbildning;
  • övning i muntlig och skriftlig kommunikation på franska;
  • träning i att utöka ordförrådet;
  • träning i att läsa och skriva texter
Kursen består av följande moduler:

Modul 1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 hp
Reading Comprehension and Oral Proficiency, 4,5 credits

Modul 2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 hp
Grammar and Writing Proficiency, 3 credits

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
  • förstå det huvudsakliga innehållet i talad standardfranska och det huvudsakliga innehållet i autentiska prosatexter som behandlar olika typer av ämnen;
  • delta i såväl vardagliga samtal som samtal av mer formell karaktär;
  • uttrycka sig muntligt med någorlunda korrekt och vårdat franskt uttal och fransk grammatik om något som studenten har viss kännedom om;
  • uttrycka sig i skrift på franska på en någorlunda vårdad stilnivå med god kontroll över elementär grammatik och stavning, om något som studenten har viss kännedom om.

Behörighetskrav

Franska steg 3 Eller: Franska 3 (områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: minst 4,5 hp från Franska, Kvalifikationskurs

Undervisningens upplägg

För hela kursen gäller:

Båda modulerna löper parallellt med varandra.
Tillgång till dator och internetuppkoppling erfordras bl.a. för tillgång till ämnets kurswebb.

Närvaro är obligatorisk i de moduler och delar av moduler som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner.

I övrigt preciseras undervisningens uppläggning nedan.

Modul 1. Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 hp
- Lektionsundervisning.
- Lärarledda gruppövningar.

Modul 2. Grammatik och skriftlig färdighet, 3 hp
- Lektionsundervisning med grammatik- och ordförrådsövningar, bundna och fria skrivövningar.

Examination

Modul 1. Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 hp
Fortlöpande examination

Modul 2. Grammatik och skriftlig färdighet, 3 hp
Skriftligt prov


Provtillfällen och betygssättning

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 4,5 hp.

För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå Universitet, Campus Umeå.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8§§samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Obligatorisk kurslitteratur

Wall Kerstin
Bonniers franska grammatik.
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1999 : 336 s. : ill. :
ISBN: 91-622-0893-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Material som tillhandahålles av institutionen.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Dahl Östen
Grammatik.
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 127 s. :
ISBN: 91-44-01844-4
Se bibliotekskatalogen Album

Olsson Hugo
Språket - så fungerar det : lärobok i allmän grammatik och lingvistik
1. uppl. : Stockholm : Almqvist & Wiksell : 1999 : [8], 152 s. :
ISBN: 91-21-17811-9 ; 545:00
Se bibliotekskatalogen Album

Bonniers franska grammatik. Övningsbok
Wall Kerstin, Hedman-Ekman Monika
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2000 : [4], 140 s. :
ISBN: 91-622-0894-2
Se bibliotekskatalogen Album

Norstedts franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk].
Stockholm : Norstedts ordbok : 1999 :
ISBN: 91-7227-182-5
Se bibliotekskatalogen Album