Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Freds- och konfliktstudier C, 30 hp

Engelskt namn: Peace and Conflict Studies C

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 2FO008

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Freds- och konfliktstudier: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: prefekt, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-21

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande tre moment:

Moment 1: Teoretiska tillämpningar (Theoretical applications) 7,5hp/7.5 ECTS.
Momentet ger fördjupad kunskap om olika inriktningar i moderna freds- och konfliktsstudier med inriktning såväl mot teoriernas praktiska betydelse i den aktuella freds- och konfliktsforskningen, som mot samtida samhällsvetenskaplig debatt.

Moment 2: Metod (Methods) 7,5hp/7.5 ECTS
Momentet ger en introduktion till olika samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, där grundläggande metodbegrepp klarläggs samt skilda forskningsstrategier och forskningsprocessens olika faser diskuteras. Under momentet introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker.

Moment 3: Självständigt arbete (Senior Thesis) 15,0hp/15.0 ECTS
Momentet ger kunskaper i att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning i form av en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium, där även andras uppsatser ska granskas kritiskt och konstruktivt.

Förväntade studieresultat

Samtliga moment:
 • redovisa självständiga arbeten på ett strukturerat sätt, såväl skriftligt som muntligt, inom givna tids- och utrymmesramar
 • ta ansvar för den egna inlärningsprocessen samt bidra till det gemensamma lärandet på ett konstruktivt sätt genom aktivt deltagande i gruppaktiviteter

Moment 1: Teoretiska tillämpningar
 • beskriva viktiga skiljelinjer i modern samhällsvetenskaplig teori och utförligt redogöra för teoriers praktiska betydelse inom freds- och konfliktstudier
 • stringent diskutera aktuella problem som berörs i samtida debatt inom freds- och konfliktsforskningen
 • genomföra en begränsad litteraturöversikt i syfte att orientera sig i den samtida freds- och konfliktsforskningen

Moment 2: Metod
 • redogöra för både kvalitativa och kvantitativa metoder
 • utföra metodval för att samla in, bedöma och analysera empiriskt material som är relevant för statsvetenskapliga problemställningar
 • diskutera och analysera konsekvenser av olika metodval för att kunna studera ett visst statsvetenskapligt problem

Moment 3: Självständigt arbete
 • identifiera och med hjälp av vetenskaplig litteratur formulera och analysera ämnesrelevanta problem
 • författa en vetenskaplig uppsats, försvara denna uppsats på ett seminarium, samt kritisk granska andras uppsatser
 • redovisa självständiga arbeten på ett strukturerat sätt, såväl skriftligt som muntligt, inom givna tids- och utrymmesramar

Behörighetskrav

Univ: Freds- och konfliktstudier B, 30 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är i hög grad baserad på självständigt arbete. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning.
 
Föreläsningarnas syfte är att introducera nyckelbegrepp och teorier nödvändiga för analyser av samhällsvetenskapliga problem och frågeställningar.
 
Seminarier förekommer dels i form av litteraturseminarier som komplementerar föreläsningar och möjliggör djupare inlärning av kurslitteraturen, och dels som diskussionsseminarier som syftar till att öva förmågan att analysera och kritisk granska vetenskapliga publiceringar. Litteraturseminarier är inte examinerande och därmed ej obligatoriska. Diskussionsseminarier är av examinerande karaktär och därmed är närvaron obligatorisk. 
 
Enskilda och gruppövningar syftar till att öva färdigheter nödvändiga för arbete med empiriinsamling, bearbetning och analys, och förekommer främst under moment 2, metod. Övningar är av examinerande karaktär och därmed är närvaron obligatorisk.
 
Handledning av det självständiga arbetet ges under den termin studenten läser kursen (se också övriga föreskrifter). Handledningen ges delvis i grupp, där studenter förväntas granska varandras texter och gemensamt hitta lösningar på vanligt förekommande problem, och dels individuellt, där fokus ligger på enskilda uppsatser.
 
Därutöver kan s.k. lärarfria timmar förekomma, där de studerande själva skall organisera utformningen av studierna.

Examination

Moment 1: Teoretiska tillämpningar
 • Skriftlig individuell hemtentamen/pm där minst två teorier av relevans för freds- och konfliktforskningen kontrasteras mot varandra i ljuset av ett empiriskt problem. Betygsskala Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
 • Seminarier med muntlig redovisning/diskussion, där vetenskapliga artiklar inom ramen för ämnet freds- och konfliktstudier analyseras och granskas kritiskt. Betygsskala Underkänd, Godkänd.  

Moment 2: Metod
 • Seminarier, dataövningar och pm, samt en dugga (kortare prov) i kvantitativ metod (U-G
 • Skriftlig individell metrodrapport (U-VG) 
 • Betyg på hela momentet ges efter en sammanvägning av de olika examinerande inslagen

Moment 3: Självständigt arbete
 • Skriftlig individuell uppsats där ett vetenskapligt formulerat problem studeras utifrån freds- och konfliktstudier teorier, med omfång 30-40 sidor text. Betygsskala Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
 • Slutseminarium med muntlig presentation och diskussion av individuella uppsatser, betygsskala Underkänd, Godkänd.
Den som inte är närvarande vid de obligatoriska momenten, diskussionsseminarierna, tilldelas ytterligare skriftliga uppgifter som kompletteringsuppgift.
 
Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan för hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget godkänd på hel kurs krävs betyget godkänd på alla 3 moment. För betyget väl godkänd på hel kurs krävs betyget väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng. 

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Handledning under moment 3 ges enbart under den första terminen som studenten är registrerad på kursen.
 
Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  MOMENT 1: TEORETISKA TILLÄMPNINGAR

  Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

  Forgotten Conflicts : Producing Knowledge and Ignorance in Security Studies
  Brenner David, Han Enze
  Ingår i:
  Journal of Global Security Studies [Elektronisk resurs]
  2015- : sid. 17 :
  https://academic.oup.com/jogss/advance-article/doi/10.1093/jogss/ogab022/6369076?login=true
  Obligatorisk

  Demmers Jolle
  Theories of violent conflict : an introduction
  New York : Routledge : 2012 : 158 s. :
  ISBN: 978-0-415-55533-3 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Insecurity, Dispossession, Depletion : Women’s Experiences of Post-War Development in Myanmar
  Hedström Jenny, Olivius Elisabeth
  Ingår i:
  The European journal of development research [Elektronisk resurs]
  London : F. Cass : 1989- : 32 : sid. 379-403 :
  https://link.springer.com/article/10.1057%2Fs41287-020-00255-2
  Obligatorisk

  Hedström Jenny
  On violence, the everyday, and social reproduction : Agnes and Myanmar’s transition
  Ingår i:
  Peacebuilding [Elektronisk resurs]
  2013- : sid. 1-16 :
  https://doi.org/10.1080/21647259.2021.1881329
  Obligatorisk

  Kreutz Joakim
  From Tremors to Talks : Do Natural Disasters Produce Ripe Moments for Resolving Separatist Conflicts?
  Ingår i:
  International interactions [Elektronisk resurs].
  [London] : Gordon and Breach. : 38 : sid. 482-502 :
  https://doi.org/10.1080/03050629.2012.697404
  Obligatorisk

  Corruption, patronage and illiberal peace : forging political settlement in post-conflict Kyrgyzstan
  Lewis David G., Sagnayeva Saniy
  Ingår i:
  Third world quarterly [Elektronisk resurs].
  [Abingdon] : Carfax : 1990- : 41 : sid. 77-95 :
  https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1642102
  Obligatorisk

  Ginty Roger Mac
  Complementarity and Interdisciplinarity in Peace and Conflict Studies
  Ingår i:
  Journal of Global Security Studies [Elektronisk resurs]
  2015- : 4 : sid. 267-272 :
  https://doi.org/10.1093/jogss/ogz002
  Obligatorisk

  Olivius Elisabeth
  Sites of repression and resistance : political space in refugee camps in Thailand
  Ingår i:
  Critical Asian Studies [Elektronisk resurs]
  2001- : 49 : sid. 289-307 :
  https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1333268
  Obligatorisk

  Paarlberg-Kvam Kate
  What's to come is more complicated : feminist visions of peace in Colombia
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 21 : sid. 194-223 :
  https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1487266
  Obligatorisk

  Premaratna Nilanjana
  Dealing With Sri Lanka’s Demons [Elektronisk resurs] : Using Documentary Film for Peacebuilding
  Sage Publications : 2021 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-182582
  Obligatorisk

  Explaining political jiu-jitsu : Institution-building and the outcomes of regime violence against unarmed protests
  Sutton Jonathan, Butcher Charles R., Svensson Isak
  Ingår i:
  Journal of peace research
  London : SAGE Publications : 1964- : 51 : sid. 559-573 :
  Obligatorisk

  Turkoglu Oguzhan
  Supporting rebels and hosting refugees : Explaining the variation in refugee flows in civil conflicts
  Ingår i:
  Journal of peace research
  London : SAGE Publications : 1964- :
  https://doi.org/10.1177/0022343321989786
  Obligatorisk

  Care as everyday peacebuilding
  Vaittinen Tiina, Donahoe Amanda, Kunz Rahel, Ómarsdóttir Silja Bára, Roohi Sanam
  Ingår i:
  Peacebuilding [Elektronisk resurs]
  2013- : 7 : sid. 194-209 :
  https://doi.org/10.1080/21647259.2019.1588453
  Obligatorisk

  Wegner Nicole
  Helpful heroes and the political utility of militarized masculinities
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 23 : sid. 5-26 :
  https://doi.org/10.1080/14616742.2020.1855079
  Obligatorisk

  Beyond Liberal Peace in Sri Lanka : Victory, Politics, and State Formation
  Åkebo Malin, Bastian Sunil
  Ingår i:
  Journal of Peacebuilding & Development [Elektronisk resurs]
  2002- : 16 : sid. 70-84 :
  https://doi.org/10.1177/1542316620976121
  Obligatorisk

  Fördjupad läsning (fördjupning om studenten vill läsa mer om något specifikt)

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 151 sidor :
  ISBN: 9789144120218
  Se bibliotekskatalogen Album

  MOMENT 2: METOD

  Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Boréus Kristina, Bergström Göran
  Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 441 sidor :
  ISBN: 9789144117928
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att tolka och förstå statistik
  Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-69548-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3

  Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
  Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
  Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
  ISBN: 978-91-39-11515-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 9

  Selektiv läsning (olika studenter kan ta del av olika delar av dessa titlar)

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 151 sidor :
  ISBN: 9789144120218
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beckman Ludvig
  Grundbok i idéanalys.
  Santérus Förlag, : 2005 :
  ISBN: 91-89449-79-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer.

  MOMENT 3: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

  Selektiv läsning (olika studenter kan ta del av olika delar av dessa titlar)

  Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
  Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-44-07490-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  MOMENT 1: TEORETISKA TILLÄMPNINGAR

  Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

  Demmers Jolle
  Theories of violent conflict : an introduction
  New York : Routledge : 2012 : 158 s. :
  ISBN: 978-0-415-55533-3 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Goldstone Jack A
  Pathways to State Failure
  Ingår i:
  Conflict management and peace science [Elektronisk resurs].
  Ithaca, N.Y. : World University Division, World Research Center : 25 : sid. 285-296 :
  Obligatorisk

  From Words to Deeds: The Implementation of Power-Sharing Pacts in Peace Accords
  Jarstad Anna K., Nilsson Desiree
  Ingår i:
  Conflict management and peace science [Elektronisk resurs].
  Ithaca, N.Y. : World University Division, World Research Center : 25 : sid. 206-223 :
  Obligatorisk

  Culture of Peace: Sociostructural Dimensions, Cultural Values, and Emotional Climate
  Basabe Nekane, Valencia Jose
  Ingår i:
  Journal of social issues. [Elektronisk resurs]
  63 : sid. 405-419 :
  Obligatorisk

  Violence and the Social Construction of Ethnic Identity
  Fearson James D., Laitin David D.
  Ingår i:
  International organization
  Madison, Wis. : Univ. of Wisconsin P. : 1947- : 54 : sid. 845-877 :
  Obligatorisk

  How Civil Wars End. A Rational Choice Approach
  Mason David T., Fett Patrick
  Ingår i:
  The journal of conflict resolution
  Ann Arbor, Mich. : 1957- : 40 : sid. 273-287 :
  Obligatorisk

  Can states buy peace? Social welfare spending and civil conflicts
  Taydas Zeynep, Peksen Dursun
  Ingår i:
  Journal of peace research
  London : SAGE Publications : 1964- : 49 : sid. 273-287 :
  Obligatorisk

  Caprioli Mary
  Gendered Conflict
  Ingår i:
  Journal of peace research
  London : SAGE Publications : 1964- : 37 : sid. 51-68 :
  Obligatorisk

  Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)
  Eriksson Baaz Maria, Stern Maria
  Ingår i:
  International studies quarterly. [Elektronisk resurs]
  53 : sid. 495-518 :
  Obligatorisk

  Fördjupad läsning (fördjupning om studenten vill läsa mer om något specifikt)

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 151 sidor :
  ISBN: 9789144120218
  Se bibliotekskatalogen Album

  MOMENT 2: METOD

  Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  Boréus Kristina, Bergström Göran
  Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 441 sidor :
  ISBN: 9789144117928
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att tolka och förstå statistik
  Fekjær Silje Bringsrud, Dalén Hans
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-69548-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3

  Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
  Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
  Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
  ISBN: 978-91-39-11515-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 9

  Selektiv läsning (olika studenter kan ta del av olika delar av dessa titlar)

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 151 sidor :
  ISBN: 9789144120218
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beckman Ludvig
  Grundbok i idéanalys.
  Santérus Förlag, : 2005 :
  ISBN: 91-89449-79-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer.

  MOMENT 3: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

  Selektiv läsning (olika studenter kan ta del av olika delar av dessa titlar)

  Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
  Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-44-07490-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 40

  MOMENT 1: TEORETISKA TILLÄMPNINGAR

  Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

  Demmers Jolle
  Theories of violent conflict : an introduction
  New York : Routledge : 2012 : 158 s. :
  ISBN: 978-0-415-55533-3 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Goldstone Jack A
  Pathways to State Failure
  Ingår i:
  Conflict management and peace science [Elektronisk resurs].
  Ithaca, N.Y. : World University Division, World Research Center : 25 : sid. 285-296 :
  Obligatorisk

  From Words to Deeds: The Implementation of Power-Sharing Pacts in Peace Accords
  Jarstad Anna K., Nilsson Desiree
  Ingår i:
  Conflict management and peace science [Elektronisk resurs].
  Ithaca, N.Y. : World University Division, World Research Center : 25 : sid. 206-223 :
  Obligatorisk

  Culture of Peace: Sociostructural Dimensions, Cultural Values, and Emotional Climate
  Basabe Nekane, Valencia Jose
  Ingår i:
  Journal of social issues. [Elektronisk resurs]
  63 : sid. 405-419 :
  Obligatorisk

  Violence and the Social Construction of Ethnic Identity
  Fearson James D., Laitin David D.
  Ingår i:
  International organization
  Madison, Wis. : Univ. of Wisconsin P. : 1947- : 54 : sid. 845-877 :
  Obligatorisk

  How Civil Wars End. A Rational Choice Approach
  Mason David T., Fett Patrick
  Ingår i:
  The journal of conflict resolution
  Ann Arbor, Mich. : 1957- : 40 : sid. 273-287 :
  Obligatorisk

  Can states buy peace? Social welfare spending and civil conflicts
  Taydas Zeynep, Peksen Dursun
  Ingår i:
  Journal of peace research
  London : SAGE Publications : 1964- : 49 : sid. 273-287 :
  Obligatorisk

  Caprioli Mary
  Gendered Conflict
  Ingår i:
  Journal of peace research
  London : SAGE Publications : 1964- : 37 : sid. 51-68 :
  Obligatorisk

  Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)
  Eriksson Baaz Maria, Stern Maria
  Ingår i:
  International studies quarterly. [Elektronisk resurs]
  53 : sid. 495-518 :
  Obligatorisk

  Fördjupad läsning (fördjupning om studenten vill läsa mer om något specifikt)

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 151 sidor :
  ISBN: 9789144120218
  Se bibliotekskatalogen Album

  MOMENT 2: METOD

  Förväntad läsning (detta förväntas att studenten ska ta del av under kursen)

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
  Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
  2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
  ISBN: 9789140686121
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 9

  Selektiv läsning (olika studenter kan ta del av olika delar av dessa titlar)

  Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen
  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 151 sidor :
  ISBN: 9789144120218
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beckman Ludvig
  Grundbok i idéanalys.
  Santérus Förlag, : 2005 :
  ISBN: 91-89449-79-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Diskursanalys som teori och metod
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-01302-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer.

  MOMENT 3: SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

  Selektiv läsning (olika studenter kan ta del av olika delar av dessa titlar)

  Uppsatshandbok : [hur du lyckas med din uppsats]
  Ekengren Ann-Marie, Hinnfors Jonas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-44-07490-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album

  Akademiskt skrivande : en skrivhandledning
  Øyen Simen Andersen, Solheim Birger
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 99 s. :
  ISBN: 9789140687999
  Se bibliotekskatalogen Album