Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fri akvarell i kulturskolan, 7,5 hp

Engelskt namn: Watercolour painting

Denna kursplan gäller: 2020-03-02 och tillsvidare

Kurskod: 6KS016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-12

Innehåll

Kursen syftar till en grundläggande kunskap om fri akvarell för lärare och pedagoger inom kulturskola, grundskola och förskola som undervisar inom bildområdet eller vill börja använda fri akvarell i pedagogiska och konstnärliga sammanhang.
Kursen behandlar möjligheter att utveckla det individuella konstnärliga uttrycket och grundkunskaper om akvarellfärgernas egenskaper och möjligheter. Kursen innehåller laborativt arbete med akvarell, bildsamtal och teoretiska inslag som behandlar akvarellteknikens grunder. Under kursens gång används loggbok som redskap för dokumentation och reflektion. Litteraturen behandlas kontinuerligt skriftligt och muntligt. Kursinnehållets didaktiska tillämpning resulterar i en skriftlig reflekterande dokumentation och konstnärlig gestaltning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
  • ha kännedom om, samt själv kunna förhålla sig till den fria akvarellteknikens grunder
  • ha utvecklat kunskap om några grundläggande teorier och kunna förstå begrepp inom området fri akvarell 
  • ha fördjupad förståelse för estetiska begrepp och aktuell forskning inom området kulturskolans pedagogik
Färdighet och förmåga
  • ha utvecklat sina praktiska färdigheter och det egna konstnärliga uttrycket inom området
  • kunna tillämpa och utveckla grundläggande teorier i eget gestaltande arbete
  • att med hänvisning till teorier och akvarellens egenskaper och möjligheter planera och genomföra ett eget gestaltande projektmed didaktisk inriktning
  • kunna redovisa resultatet i ett gestaltande och skriftligt arbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Vara medveten om, och kunna diskutera några olika gestaltningsmetoder utifrån ett individuellt och didaktiskt perspektiv utifrån de teorier som presenterats under kursen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av träffar och självstudier. Träff 1 innehåller föreläsningar, workshops och gestaltande laborationer (utomhus i vissa fall). Studierna omfattar sedan ett individuellt gestaltande projektarbete under nätburen handledning. Projektet presenteras visuellt och skriftligt vid träff 2

Examination

Examination sker genom främst visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor men även genom vissa skriftliga och muntliga delar vid presentation av det egna projektarbetet.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.