Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fri akvarell, 7,5 hp

Engelskt namn: Watercolour painting

Denna kursplan gäller: 2018-04-16 och tillsvidare

Kurskod: 1ES011

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-20

Innehåll

Kurs i fri akvarell för dig som vill utveckla ditt konstnärliga uttryck och fördjupa dina kunskaper om akvarellfärgernas egenskaper och möjligheter. Kursen innehåller laborativt arbete med akvarell, bildsamtal och teoretiska inslag som behandlar akvarellteknikens grunder.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
  • ha kännedom om, samt själv kunna förhålla sig till den fria akvarellteknikens grunder
  • ha utvecklat kunskap om några grundläggande teorier och kunna förstå begrepp inom området fri akvarell 
Färdighet och förmåga
  • ha utvecklat sina praktiska färdigheter och det egna konstnärliga uttrycket inom området
  • kunna tillämpa och utveckla grundläggande teorier i eget gestaltande arbete
  • att med hänvisning till teorier och akvarellens egenskaper och möjligheter planera och genomföra ett eget gestaltande projekt
  • kunna redovisa resultatet i ett gestaltande och skriftligt arbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Vara medveten om, och kunna diskutera några olika gestaltningsmetoder utifrån de teorier som presenterats under kursen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av träffar och självstudier. Träff 1 innehåller föreläsningar, workshops och gestaltande laborationer (utomhus i vissa fall). Studierna omfattar sedan ett individuellt gestaltande projektarbete under nätburen handledning. Projektet presenteras visuellt och skriftligt vid träff 2.
 

Examination

Examination sker genom främst visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor men även genom vissa skriftliga och muntliga delar vid presentation av det egna projektarbetet.

För betyget Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk, estetisk och pedagogisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar genom väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten för Estetiska institutionen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 17

Akvarellmåleri : historia och teknik
Grünberger Tulla, Wallin Anders
Västerås : Ica : 2002 : 148 s. :
ISBN: 91-534-2195-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hermerén Göran
Georg Suttners konstpedagogik och konstsyn
Möklinta : Gidlund : 2012 : 79 s. :
ISBN: 978-91-7844-850-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Isacsson Arne
Akvarellteknik
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2000 : 101, [1] s. :
ISBN: 91-46-17560-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Lerin Lars
Grå resa : februaribrev från Reykjavik
Torsby : Heidrun : 2003 : 96, [6] s. :
ISBN: 91-88056-81-3
Se bibliotekskatalogen Album

Vargö Lars
Den hostande göken : en poetisk resa i harmonins örike : den japanska lyriken
Stockholm : Carlsson : 2012 : 304 s. :
ISBN: 978-91-7331-544-9
Se bibliotekskatalogen Album

Akvarellen
Nordiska akvarellsällskapet :
http://www.nordicwatercolour.org/

Midbjer Anita
Arne Isacsson : konstnär, pedagog, folkbildare
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2008 : 245 s. :
ISBN: 978-91-7264-578-3
Se bibliotekskatalogen Album