Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Funktionell textanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Functional text analysis

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 1NS080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Finska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Franska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Skandinavistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Svenska/nordiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Språkdidaktik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Tyska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-27

Innehåll

Kursen behandlar den systemisk-funktionella grammatiken, en socialsemiotisk grammatikmodell som utgår från betydelse och språkets funktion i den sociala kontexten. I kursen undersöks och diskuteras textens tre metafunktioner – den ideationella, den interpersonella och den textuella – d.v.s. hur texter speglar och formar verkligheten, hur texter interagerar med sin kontext och bygger relationer och hur textens språkliga resurser är verktyg som förverkligar detta. Därutöver diskuteras vilka resurser som blir mönster i olika s.k. register.

I fokus står den systemisk-funktionella grammatikens teoretiska fundament och hur denna har tillämpats praktiskt i textanalyser. Kunskaperna tillämpas i analyser av autentiska texter från olika tider och genrer på ett språk som hör samman med den valda studieinriktningen.

Kursen består av två moment:
Moment 1: Teori och metod, 4,5 hp (Theory and method)
Moment 2: Praktisk textanalys, 3 hp (Practising textual analysis)

I detta moment väljs ett av dessa alternativ:
a)    Praktisk textanalys: engelska, 3 hp (Practising textual analysis: English)
b)    Praktisk textanalys: finska, 3 hp (Practising textual analysis: Finnish)
c)    Praktisk textanalys: franska, 3 hp (Practising textual analysis: French)
d)    Praktisk textanalys: lingvistik, 3 hp (Practising textual analysis: Linguistics)
e)    Praktisk textanalys: skandinavistik, 3 hp (Practising textual analysis: Scandinavian languages)
f)    Praktisk textanalys: svenska/nordiska språk, 3 hp (Practising textual analysis: Swedish/Scandinavian languages)
g)    Praktisk textanalys: språkdidaktik, 3 hp (Practising textual analysis: Language didactics)
h)    Praktisk textanalys: tyska, 3 hp (Practising textual analysis: German)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
  • förklara den systemisk-funktionella grammatikens syn på sambandet mellan grammatik och betydelse
  • redogöra för den systemisk-funktionella grammatikens syn på relationer mellan text och kontext
  • redogöra för språkliga resursers mönster- och registerbyggande funktioner
  • redogöra för olika tillämpningar av systemisk-funktionell textanalys
Färdighet och förmåga
  • använda relevanta redskap för självständiga analyser av texter
  • kunna presentera en självständig välformulerad textanalys i skrift på ett språk som vanligtvis används inom det huvudområde man studerar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • jämföra och problematisera aktuella analyser inom forskningsområdet
  • värdera texters socialsemiotiska funktion

Behörighetskrav

Univ: Minst 150 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i ett av huvudområdena Svenska/Nordiska språk, Engelska, Finska, Franska, Lingvistik, Skandinavistik, Språkdidaktik, Svenska/nordiska språk eller Tyska, eller motsvarande. Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 2.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bygger på nätbaserade introduktioner till kursens olika teman som sedan diskuteras i seminarieform. Därutöver arbetar studenterna med konkreta uppgifter och problem enskilt och i grupp under handledning av kursens lärare.

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen av moment 1 sker genom bedömning av seminarieuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.

Moment 2 examineras genom muntliga presentationer av seminarieuppgifter och en avslutande skriftlig analysuppgift inom det huvudområde som den studerande läser.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd för skriftliga inlämningsuppgifter. För muntliga presentationer används endast Godkänd eller Underkänd.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 32

Moment 1

Björkvall Anders
Text- och resursorientering inom multimodalitetsforskningen. En teoretisk diskussion om förklaringsvärden
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : 22:1 : sid. 135-161 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532386/FULLTEXT02.pdf

Halliday M. A. K.
Language as social semiotic : the social interpretation of language and meaning
London : Edward Arnold : 1978 : 256 s. :
ISBN: 0-7131-5967-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Halliday's introduction to functional grammar
Halliday M. A. K., Matthiessen Christian M. I. M.
4. ed. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2014 [eg. 2013] : xviii, 786 s. :
ISBN: 9780415826280
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ca 100s.läses https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi90LvQ6bfUAhUnJ5oKHWX0A8YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fedisciplinas.usp.br%2Fpluginfile.php%2F270705%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2Fv.%2520Halliday%2520%2520Matthiessen%2520-%2520Hallidays%2520Introduction%2520to%2520Functional%2520Grammar.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AFQjCNFtJmCcBZ95CP9xMJVECFQsNWAZSw&cad=rja

Holmberg Per
Kontext som aktivitet, situationstyp och praktik. En kritisk analys av kontextbegreppet i systemisk-funktionell teori.
Ingår i:
Språk och stil
Uppsala : Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning : 1992- : Språk och stil 22:1 : sid. 67-86 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Internet: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:532386/FULLTEXT02.pdf

Grammatik med betydelse : en introduktion till funktionell grammatik
Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin
Uppsala : Hallgren & Fallgren : 2006 : 222 s. :
ISBN: 978-91-7382-821-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Eller ISBN:91-7382-821-1

Funktionell textanalys
Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin, Nord Andreas
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2011 : 223 s. :
ISBN: 978-91-1-303276-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The materiality of discourses and the semiotics of materials: A social perspective on the meaning potentials of written texts and furniture. I: Semiotica 187 ¼.
Björkvall Anders, Karlsson Anna-Malin
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/semi.2011.2011.issue-187/semi.2011.068/semi.2011.068.pdf : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: S.141-165

Halliday M.A.K
The construction of knowledge and value in the grammar of scientific discourse, with reference to Charles Darwin’s The Origin of Species
Ingår i:
Advances in Written Text Analysis [Elektronisk resurs]
1994 : sid. 136-156 :
Läsanvisning: Fulltext via www.ub.umu.se.

Hasan Ruqaiya
The place of context in a systemic functional model
Ingår i:
Continuum companion to systemic functional linguistics
London : Continuum : 2009 : viii, 299 p. : sid. 166-190 :

Holmberg Per
Texten i praktiken : Ett bidrag till förståelsen av den skrivna textens kontext
Ingår i:
Kontekst, språk og multimodalitet
Bergen : Fagbokforlaget : 2015 : 276 s. : sid. 9-24 :
https://www.academia.edu/15965662/Texten_i_praktiken._Ett_bidrag_till_f%C3%B6rst%C3%A5elsen_av_den_skrivna_textens_kontext

Holmberg Per
Svaren på Rökstenens gåtor : En socialsemiotisk analys av meningsskapande och rumslighet
Ingår i:
Futhark
Oslo : University of Oslo : 2010- : sid. 65-106 :
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:922588/FULLTEXT01.pdf

Systemisk-funktionell lingvistik : Att Analysera språkets betydelsepotential
Holmberg Per, Grahn Inga-Lill, Magnusson Ulrika
Ingår i:
Folkmålsstudier
Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : sid. 9-30 :
https://www.academia.edu/8186527/Systemisk-funktionell_lingvistik._Att_analysera_spr%C3%A5kets_betydelsepotential

Karlsson Anna-Malin
Var finns betydelsen – i semantiken, i grammatiken eller i kontexten? Några reflektioner kring den systemisk-funktionella grammatikens begrepp grammatisk metafor
Ingår i:
Folkmålsstudier
Helsingfors : Akademiska bokh. [distributör] : 1933- : sid. 98-104 :
https://www.academia.edu/24936796/Var_finns_betydelsen_i_semantiken_i_grammatiken_eller_i_kontexten_N%C3%A5gra_reflektioner_kring_den_systemisk-funktionella_grammatikens_begrepp_grammatisk_metafor

Moment 2

Litteratur väljs tillsammans med lärare. Ca 200 s.