Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysik baskurs I, 7,5 fup

Engelskt namn: Physics Basic Course I

Denna kursplan gäller: 2019-10-28 till 2022-10-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5FX001

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-10-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-06

Innehåll

Kursen omfattar två moduler.
Modul 1: Teori, 6 högskolepoäng
Modul 2: Laborationer, 1.5 högskolepoäng

Kursen innehåller praktiska och teoretiska inslag inom mekanik och elektrostatik. Kursen inleds med övningar vars mål är att ge ökad förståelse för hur fysikens samband ska tolkas. Begrepp som massa, kraft, tyngdkraft, hastighet, acceleration, friktion, arbete, växelverkan mellan laddningar, effekt, energi, densitet och tryck behandlas. Exempel på tekniska tillämpningar kan vara domkraften, varmluftsballongen, barometern och åskledaren. I laborationsmodulen ingår experimentell metodik. I denna modul tränas studenten att hantera basala mätinstrument, hur man värderar sina mätresultat, hur man för protokoll och varför det är viktigt. Dessutom genomförs grundläggande färdighetsträning i rapportskrivning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:
  • definiera och redogöra för fundamentala begrepp inom den klassiska fysiken
  • analysera och lösa problem inom statik, kinematik och elektrostatik med hjälp av kraft- och energiresonemang
  • förklara några tekniska tillämpningar inom kursens områden
  • hantera tekniska hjälpmedel vid fysikalisk problemlösning
  • genomföra enkla experiment, värdera de experimentella resultaten och skriftligt presentera detta

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången Matematik baskurs I eller godkänd Matematik 2c/ Matematik C från gymnasiet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektioner varvat med laborationer och lärarledd problemlösning. Deltagande i laborationer och introduktion till skriftlig rapportering är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov (Modul 1), dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationer (Modul 2). På teorimodulen ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsmodulen ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på kursen sätts först när samtliga examinerande delar är godkända, och bestäms av omdömet på modul 1. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur