Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysik C - examensarbete I, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Physics I

Denna kursplan gäller: 2007-07-02 och tillsvidare

Kurskod: 5FY025

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-31

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande: - kunna tillämpa sina kunskaper i fysik, matematik och andra relevanta ämnen, - kunna planera och genomföra ett självständigt arbete, - redovisa ett större arbete såväl skriftligen som muntligen, - breddat och fördjupat sina kunskaper i fysik.

Behörighetskrav

Univ: Univ: Minst 60 hp i fysik. Särskilda behörighetskrav kan gälla för vissa delområden av fysiken.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet kan utföras inom eller utom universitetet eller som ett samarbetsprojekt. Undervisningen ges i form av individuell handledning och seminarieövningar.

Examination

Examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport som diskuteras vid ett seminarium. Om rapporten skrivs på svenska ska en sammanfattning på engelska ingå. På examensarbetet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Studerande som två gånger har underkänts vid muntliga redovisningen eller då samarbetsproblem eller andra liknande särskilda skäl föreligger har rätt att hos handläggaren av examensarbeten (programansvarig eller motsvarande) begära att annan lärare utses att bestämma betyg åt henne/honom vid förnyad redovisning. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

  • Giltig från: 2007 vecka 36

    Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.

  • Giltig från: 2007 vecka 35

    Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.