"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysikaliska aspekter på arbetsmedicin, 7,5 hp

Engelskt namn: Physical aspects of Occupational medicine

Denna kursplan gäller: 2019-11-18 och tillsvidare

Kurskod: 3ME108

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2019-11-18

Innehåll

Inom arbetslivet sker exponering för ett flertal fysikaliska faktorer. Denna kurs fördjupar sig i olika hälsorisker samt sjukdomsbilder utifrån samband med fysikaliska exponeringar i arbetslivet. Kursen behandlar preventiva insatser på individ, grupp och organisation. Fokusområden är arbetsmedicin, vibrationer, buller, ergonomi, arbetsfysiologi samt hälsokontroller och lagstadgade riktade hälsoundersökningar samt prevention vilka utgör en viktig bas för företagshälsovårdens arbete.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Utifrån vetenskaplig förankring redogöra och diskutera samband för olika fysikaliska exponeringars betydelse för ohälsofaktorer i arbetslivet.
Självständigt redogöra för hälsoundersökningar, mätmetoder och prevention utifrån dess evidens och relevans vid olika fysikaliska exponeringar i arbetslivet.

Färdigheter och förmåga:
Utifrån aktuella regelverk och vetenskaplig grund planera, genomföra, bedöma och värdera resultatet av hälsokontroller inom arbetslivet.
Självständigt dokumentera och kommunicera resultat till olika aktörer samt argumentera för olika förslag på åtgärder utifrån lagar, föreskrifter och vetenskaplig förankring. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Analysera arbeten och arbetsplatser utifrån ett tvärvetenskapligt och arbetsmedicinskt perspektiv avseende olika hälsorisker samt bedöma och värdera resultatet utifrån arbetsmiljölagstiftning, aktuella rekommendationer och vetenskaplig grund.
Planera och värdera lämpliga riskreducerande/preventiva åtgärder på individ, arbetsplats och organisationsnivå utifrån aktuell evidens.
Identifiera och reflektera över etiska dilemman vid genomförda insatser utifrån ett professionellt förhållningssätt.
Analysera och värdera vilken kompetens som behövs för att handlägga olika frågeställningar och identifiera egna utvecklingsbehov inom området.

Behörighetskrav

För att vara behörig för att gå kursen krävs kandidatexamen i omvårdnad alternativt sjuksköterskeexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav kan beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. Undervisningen sker på halvfart och är nätbaserad med inspelade föreläsningar men med en obligatorisk examinerande dag på campus, Umeå. Vid grupparbetet ska en i gruppen besöka en arbetsplats för att dokumentera fysikaliska exponeringarna där. Närvaro och aktivt deltagande vid det nätbaserade examinerande seminariet över grupparbetet är obligatoriskt. Då kursen till största delen är nätburen ska studenten ha tillgång till dator med web kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras individuellt genom en individuell och en gruppbaserad inlämningsuppgift samt praktiskt prov, i form av en laboration, på campus och aktivt deltagande vid det nätbaserade seminariet över den gruppbaserade inlämningsuppgiften.
 
På det praktiska provet och seminariet samt den gruppbaserade inlämningsuppgiften sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på den individuella inlämningsuppgiften sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).
 
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga uppgifter och obligatoriska seminarier är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget "väl godkänd" krävs att studenten fått detta betyg på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till skriftlig och eller muntlig komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum mellan två veckor efter att studenten meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 41

Edling Christer
Arbets- och miljömedicin
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 391 s. :
ISBN: 978-91-44-05399-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Återkommande litteratur genom programmet. Se bibliotekets söktjänst https://www.umu.se/bibliotek/

Arbetslivsfysiologi
Toomingas Allan, Mathiassen Svend Erik, Wigaeus Tornqvist Ewa
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 373 s. :
ISBN: 978-91-44-04626-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst https://www.umu.se/bibliotek/

Arbetsmiljöverkets lagar och författningssamling
Arbetsmiljöverket :
Arbetsmiljöverkets lagar och författningssamling

Referenslitteratur

Arbetsmiljöverkets lagar och författningar. http://www.av.se Fysisk aktivitet och träning som prevention mot arbetsrelaterade belastningsbesvär (RAP 2015:11), kunskapssammanställning Arbetsmiljöverket : Fysisk aktivitet och träning som prevention Belastning, genus och hälsa i arbetslivet, kunskapssammanställning Arbetsmiljöverket : Belastning, genus och hälsa i arbetslivet

Störande buller i arbetslivet, kunskapssammanställning

Arbetsmiljöverket : Störande buller i arbetslivet, kunskapssammanställning

Nylén Per
Syn och belysning i arbetslivet
1. uppl. : Stockholm : Prevent : 2012 : 121 s. :
ISBN: 978-91-7365-148-6
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst https://www.umu.se/bibliotek/

Hörsel och hörselskador i arbetslivet, kunskapssammanställning

Arbetsmiljöverket : Hörsel och hörselskador i arbetslivet, kunskapssammanställning. Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.