Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ges som en programkurs för studenter inom ämneslärarprogrammet, men erbjuds även som fristående kurs vissa terminer och passar bra för yrkesverksamma för lärare som önskar fortbilda sig i fysikdidaktik.

Elevers prestationer i och attityder till de naturvetenskapliga ämnena och hur dessa förändrats över tid studeras. Internationella undersökningar som PISA, ROSE och TIMSS tas upp.
Olika arbetsformer som kan användas i fysikundervisningen studeras och diskuteras. Det kan vara lärargenomgång för att presentera innehållet i det aktuella området; hjälp till eleverna att internalisera begrepp och förklaringsmodeller inom fysik, t.ex. genom diskussioner i klassen eller i smågrupper eller genom problemlösning; systematiskt undersökande arbete med värdering och argumentation för ställningstaganden, både inom fysikämnet och i samverkan med andra ämnen; laborationer och demonstrationer eller användning av IKT för visualisering och simulering av fenomen och processer. Även olika former av bedömning behandlas. Viktiga frågor för läraren att beakta i sin yrkesroll är svårigheter för eleverna att förstå begrepp och förklaringsmodeller inom fysikämnet, svårigheter med det naturvetenskapliga språket, vad elevernas attityder betyder för tillgodogörandet av undervisningen och vilken roll genusaspekter spelar. De studerande tillämpar sina kunskaper genom att planera längre undervisningsmoment inom något fysikområde.
De studerande läser under kursen en aktuell avhandling med relevans för fysikundervisningen och redovisar och diskuterar betydelsen av innehållet.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helena Westman