Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården, 8 hp

Engelskt namn: Physiological Methods and Laboratory Diagnosis in Primary care

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 3BL205

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2018-10-10

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2021-11-03

Innehåll

Kursen består av tre moduler

Modul 1: Teori 3 hp
I modulen ingår teori rörande ingår vanliga patientnära analyser inom primärvården samt grundläggande medicinsk teknik rörande fysiologiska undersökningar såsom EKG, ultraljudsmetodik och lungfunktionsundersökning. Etik och förhållningssätt i det professionella mötet med patienten och dess anhöriga belyses med case och auskultation.

Modul 2: Laboration 3,5 hp
I modulen ingår laborationer med inriktning mot fysiologisk mätutrustning, vanliga patientnära analyser inom primärvården och fysiologiska undersökningar samt auskultation vid hälsocentral.

Modul 3: Läkemedelsräkning 1,5 hp
Kursen innehåller även modulen läkemedelsräkning.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Teori, 3 hp

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska
* ha kunskap om begreppen sjukdom och hälsa samt olika hälsomodeller
* ha teoretiska kunskaper om vanliga patientnära analyser inom primärvården 
* ha kunskap om vanligt förekommande fysiologiska undersökningar som EKG och spirometri
* känna till etiska principer samt lagar och förordningar som styr vården

Färdighet och förmåga:
Den studerande ska 
* kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska
* diskutera tillämpning av etiska principer samt lagar och förordningar som styr vården
* utveckla sin kommunikationsförmåga vid patientmöte
* kunna reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete

Modul 2: Laborationer, 3.5 hp

Färdighet och förmåga:
Den studerande ska 
* prova på att utföra vanligt förekommande fysiologiska undersökningar 
* ha förståelse för ultraljudsundersökningar och enkel tolkning av undersökningen 
* kunna utföra vanliga och patientnära analyser 
* kunna dokumentera analys- och undersökningsresultat
* ha kännedom om laborativt arbete vid hälsocentral 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska
* kunna förstå samband med undersökningsresultat och patientens diagnos  
* kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier
* känna till olika personalkategorier som arbetar på en hälsocentral, och reflektera över vikten av samarbete dem emellan
* reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete och seminarier

Modul 3: Läkemedelsräkning, 1.5 hp

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska 
* ha kännedom om relevant terminologi inom läkemedelshantering

Färdighet och förmåga:
Den studerande ska
* behärska basal läkemedelsräkning och rimlighetsbedömning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, case, demonstrationer och auskultation vid hälsocentral. Närvaro vid upprop, laborationsgenomgångar, laborationer, seminarier, demonstrationer och auskultation vid hälsocentral är obligatorisk.

Examination

Examination av kursens teorimodul sker i form av seminarier och skriftlig tentamen. Seminarier betygssätts med godkänd (G) eller underkänd (U), för den skriftliga tentamen är betygsgraderna väl godkänd (VG), G och U. Examination av modulen laborationer sker i form av laboration och skriftlig tentamen med betygsgrad G/U för laboration och VG, G och U för den skriftliga tentamen. Modulen läkemedelsräkning examineras genom skriftlig tentamen (betygsgrad: G/U).

För godkänd kurs krävs betygsgraden G för de ingående delarna tentamen, laboration, seminarier, auskultation i hälsocentral och 100% rätt på läkemedelsräkningstentamen. För betyget VG på hela kursen krävs VG på båda skriftliga tentamina och G på laboration, seminarier samt 100% rätt på tentamen i läkemedelsräkning. 

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet laborations- och praktiska examinationstillfällen är begränsade till totalt tre. Antalet auskultationstillfällen vid hälsocentral är begränsade till två tillfällen. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Klinisk kemi och klinisk fysiologi : analyser och undersökningar
Bjuväng Agneta, Kjellberg Margareta, Rehle Harriett, Åkesson Ulla
4. [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 240 s., 8 pl.-s. i färg :
ISBN: 9789144093215
Se bibliotekskatalogen Album

Hedner Pavo
Invärtesmedicin
10. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 436 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 9789144056791
Se bibliotekskatalogen Album

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin
Laurell Carl-Bertil, Theodorsson Elvar, Berggren Söderlund Maria
Tionde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 763 sidor :
ISBN: 9789144119748
Se bibliotekskatalogen Album