Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - beteendevetenskap och kroppslighet, 7,5 hp

Engelskt namn: Physiotherapy: Behavioural science and embodiment

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3FT212

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-09-09

Innehåll

Kursen innefattar inlärningspsykologi, affektteori och kriskunskap, samt teorier och modeller för beteendeförändring. I kursen ingår även biopsykosociala, genusteoretiska och normmedvetna perspektiv. Färdighetsträning i fysioterapi sker genom analys av kropp och rörelse ur ett psykomotoriskt perspektiv, samt genom basala övningar i kroppsmedvetande, avspänning och medveten närvaro. Färdighetsträning i kommunikation och professionellt samtal ingår också i kursen.

Förväntade studieresultat

Kursens mål är att studenterna efter genomgången kurs skall ha basala kunskaper i beteendevetenskap samt vidgade perspektiv på kropp och hälsa, och kunna förstå hur dessa kan tillämpas i fysioterapeutiska sammanhang. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
(1) Redogöra för grundläggande begrepp och principer inom inlärningspsykologi, affektteori, kriskunskap och beteendemedicin.
(2) Beskriva teori och metod för kroppsmedvetande, avspänning och medveten närvaro inom fysioterapi.
(3) Beskriva biopsykosociala, genusteoretiska och normmedvetna perspektiv på kropp, hälsa och rörelse inom fysioterapi.
(4) Ha kunskap om vetenskaplig referenshantering.

TILLÄMPNING OCH ANALYS/FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
(5) Tillämpa grundläggande begrepp och principer inom inlärningspsykologi, affektteori, kriskunskap och beteendemedicin.
(6) Beskriva, observera och bedöma kroppshållning, andning och rörelser ur ett psykomotoriskt och fysioterapeutiskt perspektiv.
(7) Delta i och leda övningar i kroppsmedvetande, avspänning och medveten närvaro utifrån ett fysioterapeutiskt förhållningssätt.
(8) Tillämpa basala kommunikationsfärdigheter i ett professionellt samtal.

SYNTES OCH VÄRDERING     
(9) Analysera och värdera ett hälsoproblem med utgångspunkt i beteendevetenskap, normmedvetenhet och fysioterapi.
(10) Kunna reflektera utifrån egna och andras erfarenheter av övningar i kroppsmedvetande.

Behörighetskrav

Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 17/A15)

Undervisningens upplägg

Lärande sker genom egna studier utifrån kurslitteratur och målbeskrivning, föreläsningar samt organiserade grupparbeten och praktisk träning. Även ett teoretiskt och praktiskt case ingår där kursens innehåll konkretiseras och syntetiseras. Stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande individuellt och i grupp. I kursen kan även inspelade föreläsningar ingå och annat material som stöd för lärande som läggs ut på lärplattform, samt material som skapas av studenterna.

Examination

Mål 1-5 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen. Bedömning individuellt.
Mål 6-7, 10 examineras genom muntliga redovisningar och praktiska demonstrationer, samt genom aktivt deltagande vid praktiska och reflekterande övningar i grupp. Bedömning individuellt.
Mål 8-9 examineras genom praktiska och muntliga seminarier där faktakunskaper, förståelse och tillämpning bedöms. Bedömning individuellt och i grupp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Alfvén Gösta
  Barn och psykosomatik : förståelse och bemötande
  Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 284 sidor :
  ISBN: 9789144125220
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 1, 10, 11, 15, 17, 20, 21)

  Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
  Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
  ISBN: 978-91-44-07321-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 3, 8, 21)

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 2, 3, 4)

  Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik
  Denison Eva, Åsenlöf Pernilla
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 123 s. :
  ISBN: 9789144059358
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (s7-38 samt valfria delar)

  Holm Ivarsson Barbro
  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
  3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
  ISBN: 9789188099600
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (del 1)

  Psykologi för vårdprofessioner
  Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
  Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127140325
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 1, 2, 3, 4, 7, 9)

  12 verktyg i KBT : från teori till färdighet
  Linton Steven James, Flink Ida
  Andra utgåvan : Natur & Kultur : 2021 : 327 sidor :
  ISBN: 9789127824546
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar och eventuell annan facklitteratur tillkommer. Uppgifter ingår där den studerande själv skall söka och välja litteratur, tex i vetenskapliga databaser via Umeå Universitetsbibliotek (UB).

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Alfvén Gösta
  Barn och psykosomatik : förståelse och bemötande
  Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 284 sidor :
  ISBN: 9789144125220
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 1, 10, 11, 15, 17, 20, 21)

  Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
  Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
  ISBN: 978-91-44-07321-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 3, 8, 21)

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 2, 3, 4)

  Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik
  Denison Eva, Åsenlöf Pernilla
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 123 s. :
  ISBN: 9789144059358
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (s7-38 samt valfria delar)

  Holm Ivarsson Barbro
  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
  3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
  ISBN: 9789188099600
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (del 1)

  Psykologi för vårdprofessioner
  Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
  Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127140325
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 1, 2, 3, 4, 7, 9)

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 232 s. :
  ISBN: 978-91-44-07959-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar (kapitel 5, 6)

  Vetenskapliga artiklar och eventuell annan facklitteratur tillkommer. Uppgifter ingår där den studerande själv skall söka och välja litteratur, tex i vetenskapliga databaser via Umeå Universitetsbibliotek (UB).