Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy: Project Work

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT501

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-03-19

Innehåll

Kursen innefattar praktisk tillämpning av vetenskaplig metod inom något område av ämnet fysioterapi. Val av område och relevant vetenskaplig metod för att studera området, görs av studenten i samråd med handledare. Arbetet sker under handledning och presenteras i en uppsats. Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan studerandes uppsats ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • formulera ett avgränsat syfte inom valt problemområde
  • motivera val av forskningsmetod utifrån frågeställningar
  • under handledning självständigt genomföra ett projektarbete, samt dokumentera arbetet i en vetenskaplig uppsats
  • tillämpa ett etiskt förhållningssätt under projektarbetets alla delar
  • självständigt diskutera och försvara sin uppsats vid ett seminarium
  • granska, värdera och diskutera kurskamraters uppsats i en opposition

Behörighetskrav

Univ: Studier vid fysioterapeutprogrammet motsvarande termin 4 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen pågår under en termin och kan utföras i grupper om två. Studenterna arbetar självständigt med uppsatsen. Handledning sker kontinuerligt under kursen. Uppsatserna redovisas vid seminarier.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs: att studenten deltagit i PM-seminarium och att examinator godkänt uppsatsen. Det krävs även att studenten presenterat och försvarat uppsatsen vid ett seminarium och opponerat på kurskamrats uppsats med godkänt resultat. Deltagande vid seminarierna är obligatoriskt och studerande som är frånvarande från någon presentation, lämnar in en skriftlig sammanfattning av den uppsatsen tillsammans med egna kommentarer och reflexioner.
Som betygs används en tregradig skala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. För väl godkänd på kursen krävs väl godkänt betyg på uppsatsen, väl godkänt på presentation och försvar av egen uppsats samt väl godkänt på opposition av kurskamrats uppsats. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2022-06-05
Möjlighet till omprov erbjuds senast HT24

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå Universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Qualitative methodology for international public health
Dahlgren Lars, Emmelin Maria, Winkvist Anna, Lindhgren Maria
Umeå : Epidemiology and Public Health Sciences : Health Sciences, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University,c 2004 : 219 s. :
ISBN: 91-7305-680-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Domholdt Elizabeth
Rehabilitation research : principles and applications
3. ed. : St. Louis, Mo. : Elsevier Saunders : cop. 2005 : xvi, 576 s. :
ISBN: 0-7216-0029-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ejlertsson G.
Enkäten i praktiken : En handbok i enkätmetodik
Lund : Studentlitteratur : 2005 :
ISBN: 91-44-03164-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn
2., [rev. och utök.]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1997 : 360 s. :
ISBN: 91-44-00211-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Statistiska metoder
Körner Svante, Wahlgren Lars
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 211 s. :
ISBN: 91-44-04420-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer utifrån vald metod och ämne.