Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - fördjupning i kliniskt resonemang, 12 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - clinical reasoning in physiotherapy

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3FT611

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-09-09

Innehåll

Kursen har speciellt fokus på personcentrerad vård och rehabilitering vid långvariga/återkommande smärt- och/eller funktionsproblem. Ett särskilt fokus ligger på kliniskt resonemang vid komplex problematik i olika åldrar. Kursen omfattar biologiska, psykologiska och sociala förklaringsmodeller samt hur dessa samverkar. Praktisk färdighetsträning i fördjupat kliniskt resonemang ingår. I kursen ingår även att kunna värdera fysioterapeutiska undersöknings- och behandlingsmetoder.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. Redogöra för och förklara genomgångna teorier, modeller och perspektiv samt relatera dessa till komplex problematik i olika åldrar.

Färdighet och förmåga
2. I ett kliniskt och personcentrerat resonemang formulera en hypotesdriven fokuserad patienthistoria och undersökning genom att tillämpa kunskaper i funktionell anatomi/biomekanik, neurofysiologi, psykologi och om sociala faktorer.

3. På ett pedagogiskt och personcentrerat sätt integrera fysioterapeutiska undersöknings-, samt manuella och aktiva behandlingsmetoder för symtomlindring och påverkan på funktion, aktivitet och delaktighet.
    
4. Utifrån olika förklaringsmodeller, analysera en individs kroppsliga upplevelser, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning genom att kombinera kunskap och teorier samt värdera information och observationer med hjälp av ett normkritiskt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

5. Med ett professionellt förhållningssätt, vid olika patientfall, utifrån ett biopsykosocialt och pedagogiskt perspektiv värdera, föreslå och förklara olika tänkbara förklaringsmodeller och behandlingsinriktningar samt reflektera över val av behandlingsupplägg.

6. Med hjälp av kliniskt resonemang vid komplex problematik särskilja fysioterapeutens kompetens/ansvar från andra professioners kompetens/ansvar, samt kunna identifiera behov och värden av interprofessionellt samarbete.

 

Behörighetskrav

Godkända resultat motsvarande samtliga kurser i termin 1, 2, 3 och 4 vid Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt, individuellt och i grupp. I undervisningen ingår föreläsningar samt grupparbeten, seminarier, praktiska övningar och egna studier kring flera patientfall. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.  

Examination


Mål 1 examineras individuellt genom skriftlig tentamen.
Mål 2 examineras individuellt genom skriftlig tentamen samt muntligt seminarium i grupp, där bedömningen är individuell.
Mål 3, 4 och 6 examineras genom muntligt seminarium där bedömningen är individuell.
Mål 5 examineras genom muntligt seminarium där bedömningen är individuell i grupp samt skriftlig reflektion.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat.
I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

 

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.