Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fysioterapi - funktionell anatomi och fysiologi, 15 hp

Engelskt namn: Physiotherapy - functional anatomy and physiology

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 3FT112

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2019-04-24

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-06-01

Innehåll

I kursen ingår teoretisk och praktisk ämneskunskap inom funktionell anatomi och systemfysiologi samt en introduktion till vetenskaplig metod. Färdighetsträning av fysioterapeutiska undersökningsmetoder och gruppgymnastik utgör en del av kursen. Störst betoning läggs på rörelse- och stödjesystemets biomekaniska förutsättningar. I kursen ingår även teoretiska och praktiska moment inom kommunikativa färdigheter.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
(1)    Visa förståelse för olika rörelsers inverkan på ledbelastning utifrån ett biomekaniskt och psykomotoriskt resonemang.
(2)    Beskriva funktionen av receptorer i kroppen särskilt för somatoreceptorer, proprioceptorer och nociceptorer samt dess betydelse för reglering av muskeltonus, rörelseförmåga och nociception genom reflexer och bansystem.
(3)    Förklara fysiologiska mekanismer avseende uppkomst och modulering av smärta samt hur det inverkar på rörelsemönster.
(4)    Beskriva och förklara basala begrepp inom kommunikation och kommunikativa hjälpmedel.
(5)    Beskriva och förklara basala undersökningsmetoder inom fysioterapi.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
(6)    Visa grundläggande förståelse för fysioterapi som ämne och för professionen fysioterapeut.
(7)    Reflektera och värdera individuell och/eller gruppinsats i relation till uppgift.
(8)    Tillämpa basala begrepp inom kommunikation.
(9)    Tillämpa kunskaper i funktionell anatomi i samband med att leda och instruera ett träningspass samt visa pedagogisk förmåga genom att inspirera och ge feedback.
(10)   Tillämpa kunskaper i funktionell anatomi, biomekanik och belastningar i samband med rörelseanalys och manuell undersökning av människokroppen utifrån ett fysioterapeutiskt förhållningssätt.
(11)   Planera, leda, analysera och konstruktivt utveckla gruppträning till musik för deltagare med goda rörelseförutsättningar
(12)   Analysera, bedöma och ge exempel på hur hänsyn tagits till psykomotoriska aspekter i samband med rörelseanalys och undersökning av människokroppen.
(13)    Använda grundläggande kunskap om vetenskaplig metod vid skrivande och vid granskning av vetenskaplig litteratur.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Undantag från kravet på idrott kan medges för dig som lämnar in blanketten om undantag/reell kompetens och bifogar intyg som styrker deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Undervisningens upplägg

Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. I undervisningen ingår föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktiska övningar och egna studier. Inspelade föreläsningar och annat material som stöd för lärandet kan förekomma. Inom alla undervisningsformer stimuleras och uppmuntras studenten till en kritisk reflekterande hållning.

Examination

Mål 1, 10, examineras genom en praktisk inlämningsuppgift som sker i grupp och aktivt deltagande vid redovisande seminarium där individuell bedömning sker.
Mål 2-3 examineras genom en skriftlig individuell salstentamen.
Mål 4, 6-8 examineras genom reflekterat skrivande i egen professionsportfölj och granskande av andras texter samt aktivt deltagande i seminarium som bedöms individuellt.
Mål 5, 9 examineras genom en praktisk examination och en skriftlig salstentamen.
Mål 11-12 examineras genom obligatoriskt deltagande på praktiska övningar och genom ett praktiskt prov som sker individuellt.
Mål 13 examineras genom aktivt deltagande på ett seminarium där individuell bedömning sker.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda. 

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.  

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle. 

Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att uppnå ett godkänt resultat. 

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt information vid Umeå universitet. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För information om universitetets plagiatpolicy se information vid Umeå universitet. För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Fysiologi

Den friska människan : anatomi och fysiologi
Aldskogius Håkan, Rydqvist Bo
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 476 sidor :
ISBN: 9789147105694
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: används i flera kurser

Funktionsundersökning

Physical examination of the spine and extremities
Hoppenfeld Stanley, Hutton Richard
Englewood Cliffs : Prentice/Hall Int. : cop 1976 : xi, 276 s. :
ISBN: 0-8385-7845-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Biomekanik

Tillämpad biomekanik
Heijne Wiktorin Christina von, Nordin Margareta
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 292 s. :
ISBN: 978-91-44-05713-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: används i flera kurser

Clarkson Hazel M.
Musculoskeletal assessment : joint range of motion, muscle testing, and function
Fourth edition. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : 2021 : 1 volume :
ISBN: 9781975152406
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Professionell utveckling

Holm Ivarsson Barbro
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789188099600
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: används i flera kurser

Att lära och utvecklas i sin profession
Biguet Gabriele, Lindquist Ingrid, Martin Cathrin, Pettersson Anna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 215 s. :
ISBN: 9789144092454
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: används i flera kurser